ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายชาวต่างชาติหรือที่เรียกว่าแบบฟอร์มตรวจร่างกายใช้สำหรับยื่นขอวีซ่านักเรียนจีน แบบฟอร์มการแพทย์สำหรับทุนการศึกษาหรือแบบฟอร์มการตรวจร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากในการขอวีซ่าจีน

แบบฟอร์มตรวจร่างกายชาวต่างชาติ

 

1. นำแบบฟอร์มนี้ติดตัวไปที่โรงพยาบาลของรัฐในบริเวณใกล้เคียงและทำการทดสอบที่สำคัญ และเมื่อการทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้น แพทย์จะต้องลงนามและประทับตรารูปถ่ายของคุณในหน้า 1 และในส่วนล่างของหน้า 2

2. คุณไม่จำเป็นต้องส่ง "แบบฟอร์มการแพทย์เดิม" พร้อมใบสมัคร csc ดังนั้นให้แนบสำเนาทางการแพทย์ของคุณเท่านั้น