Danh sách cuối cùng về kết quả học bổng CSC của Đại học Giao thông Bắc Kinh năm 2024 đã được công bố. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự kiên nhẫn của bạn. Tìm tên của bạn trong danh sách dưới đây

Xin chúc mừng tất cả các học sinh được chọn.