ទាញយកគំរូ

7 គំរូអ៊ីមែលទៅសាស្រ្តាចារ្យសម្រាប់លិខិតទទួលយក

ក្នុងនាមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ការទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃដំណើរសិក្សារបស់អ្នក។ អាហារូបករណ៍ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ថ្លៃសិក្សា សៀវភៅ និងការចំណាយលើការរស់នៅ ហើយអាចជួយសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺដោយការឈោងទៅ [... ]

7 គំរូអ៊ីមែលទៅសាស្រ្តាចារ្យសម្រាប់លិខិតទទួលយក

លិខិតទៅនាយកសាលាសម្រាប់ថ្លៃសម្បទាន

The Letter to Principal For Fee Concession can be written in order to request a reduction or waiver of school fees. In some cases, a fee concession letter may be the only way to get a fee waiver, as many schools do not have a formal process for requesting waivers. There are [...]

លិខិតទៅនាយកសាលាសម្រាប់ថ្លៃសម្បទាន

Acceptance Letter Sample 2024

If you have just received a letter from a university professor, then it is probably a letter of acceptance. Congratulations! This is an important milestone in your academic journey. But what exactly is an acceptance letter? And what do you need to do if the professor asks you to write one? In [...]

Acceptance Letter Sample 2024

វិញ្ញាបនបត្រថែទាំគណនីធនាគារ និងលិខិតស្នើសុំ (ទាញយកគំរូ)

A bank account certificate maintenance request letter is one of the most important letters you will ever write in your business life. It's a letter that your bank will require before they can reissue your organization's bank account certificate. This letter is often required when an organization changes its name, address, or [...]

វិញ្ញាបនបត្រថែទាំគណនីធនាគារ និងលិខិតស្នើសុំ (ទាញយកគំរូ)

Research Paper Topics

The Fundamentals of Research Paper Topics You Will be Able to Learn From Beginning Immediately Research Paper Topics It’s possible to alter the paper according to various seasons. Given there are several varieties of the research paper, you wish to know which type you need to work with (or have been assigned) [...]

Research Paper Topics

Chinese Universities Agency Number UPDATED List 2024

Chinese university agency number is a unique number which used to differentiate with other universities, and which is a required item when students want to apply to be admitted into this university or other scholarships which related with this university. University Name Agency Number Aba Teachers College Agency Number 10646 Agricultural University of Hebei Agency Number 10086 Akzo vocational and technical College Agency Number 13093 Anglo-Chinese College Agency Number 12708 Anhui Agricultural University Agency Number [...]

Chinese Universities Agency Number UPDATED List 2024

How to Write a Motivation Letter 2024 (UPDATED)

What is a Motivation Letter The motivation letter, motivational letter or a letter of motivation is a letter of introduction attached to or accompanying another document such as a résumé or curriculum vitae. The main purpose of a cover (motivational) letter is to persuade an HR specialist that you are the most suitable candidate for a given [...]

How to Write a Motivation Letter 2024 (UPDATED)
ចូលទៅកាន់កំពូល