A หนังสือขอรักษาใบรับรองบัญชีธนาคาร เป็นหนึ่งในจดหมายที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเขียนในชีวิตธุรกิจของคุณ เป็นจดหมายที่ธนาคารของคุณต้องการก่อนที่จะสามารถออกใบรับรองบัญชีธนาคารขององค์กรของคุณใหม่ได้

จดหมายนี้มักจำเป็นเมื่อองค์กรเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ ในบัญชี หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ เหล่านี้ในบัญชีของคุณ คุณจะต้องส่งจดหมายขอการบำรุงรักษาใบรับรองบัญชีธนาคารไปยังธนาคารผู้ออกบัตร

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มการรับรองคือเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็น แบบฟอร์มการรับรองควรออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด และควรออกแบบให้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลการติดต่อสำหรับทั้งสองฝ่าย

ข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่ผู้คนมักทำเมื่อเขียนใบรับรองเหล่านี้ ได้แก่ การไม่ระบุรายละเอียดเพียงพอในจดหมาย ไม่ระบุคำขอของตนไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่แสดงหลักฐานว่าเหตุใดจึงขอข้อมูลนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างจดหมายรับรองที่ดี

หนังสือรับรองการรักษาบัญชี1

ผู้จัดการ,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
การาจี

ย่อย: ใบรักษาบัญชี เลขที่บัญชี 64674.

เรียน ท่าน

กรุณาออกใบรับรองการรักษาบัญชีของบัญชีเรื่องที่มีการรักษาโดยชื่อของฉันในฐานะเจ้าของคนเดียวตามบันทึกธนาคาร

ขอขอบคุณ,

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าของ

หนังสือขอใบรับรองการรักษาบัญชีธนาคาร

หนังสือรับรองการรักษาบัญชี2

ผู้จัดการ,
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด.
ชื่อสาขาละฮอร์

เรื่อง: หนังสือรับรองบัญชีสำหรับเลขที่บัญชี 34-756464536-78

เรียน ท่าน

กรุณาออกหนังสือรับรองการรักษาบัญชีตามชื่อข้าพเจ้าตามประวัติธนาคาร กรุณาส่งจดหมายไปที่:

โจเซฟ

นิค # ———————-

ขอขอบคุณ,

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าผู้บริหาร

ตัวอย่างใบรับรองการรักษาบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างจดหมายขอใบรับรองการรักษาบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างจดหมายขอใบรับรองการรักษาบัญชีธนาคาร

สรุป:

ในการเขียนแบบฟอร์มรับรองบัญชีธนาคารที่ดี คุณต้องมีความคิดที่ชัดเจนว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไร ต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด และแบบฟอร์มนี้จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร