Southern Medical University ตั้งอยู่ในกวางโจว ประเทศจีน เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างสูงที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงทุนรัฐบาลจีน (CSC) ทุนการศึกษานี้มีการแข่งขันสูงและเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน บทความนี้แสดงภาพรวมของทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University รวมถึงขั้นตอนการสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Southern Medical คืออะไร

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Southern Medical เป็นทุนที่ได้รับทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าจ้างรายเดือน ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในหนึ่งในโปรแกรมที่เปิดสอนโดย Southern Medical University ทุนการศึกษานี้มอบให้โดย China Scholarship Council (CSC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน

Eligibility Criteria for Southern Medical University CSC Scholarship 2024

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดทางวิชาการ

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและเกรดเฉลี่ยสูง

ข้อกำหนดด้านภาษา

ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นอย่างดี สำหรับโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 หรือ TOEFL 90 คะแนน สำหรับโครงการสอนภาษาจีน ผู้สมัครต้องมี HSK ระดับ 4 ขึ้นไป

ข้อกำหนดด้านอายุ

ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

How to apply for Southern Medical University CSC Scholarship 2024

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 1: ใบสมัครออนไลน์

ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ CSC ก่อน ในระหว่างการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุด
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน
 • แผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัย
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือนายจ้าง
 • ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

ขั้นตอนที่ 2: การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

หลังจากตรวจสอบใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจะได้รับจดหมายตอบรับจาก Southern Medical University ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยัง Southern Medical University:

 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุด
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน
 • แผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัย
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือนายจ้าง
 • ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

Benefits of Southern Medical University CSC Scholarship 2024

ทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้กับผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ:

การยกเว้นค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม

ค่าที่พัก

ทุนการศึกษาให้ค่าที่พักรายเดือน 1,200 RMB

ค่าตอบแทน

ทุนการศึกษาให้ค่าจ้างรายเดือน 3,000 RMB สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3,500 RMB สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University เป็นทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการ ภาษา และอายุ และต้องผ่านขั้นตอนการสมัครสองขั้นตอน ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าจ้างรายเดือน

คำถามที่ถามบ่อย

1. ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Southern Medical มีให้สำหรับทุกโปรแกรมหรือไม่?

ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ที่เปิดสอนโดย Southern Medical University อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

2. ทุน CSC ของ Southern Medical University มีระยะเวลาเท่าใด

ระยะเวลาของทุนการศึกษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรม สำหรับหลักสูตรปริญญาโทจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 2-3 ปี ในขณะที่สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 3-4 ปี

3. ฉันสามารถสมัครทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Southern Medical ได้หรือไม่หากอายุไม่ถึงเกณฑ์?

ไม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน

4. ฉันจำเป็นต้องแสดงใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือไม่ หากฉันเป็นเจ้าของภาษา

ไม่ หากคุณเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษหรือจีน คุณไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองความสามารถ

5 ทุนการศึกษา CSC ของ Southern Medical University มีการแข่งขันสูงเพียงใด

ทุนการศึกษามีการแข่งขันสูง โดยมีผู้สมัครจำนวนมากจากทั่วโลกที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งในจำนวนที่จำกัด ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี และมีแผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัยที่เขียนอย่างดีเพื่อพิจารณารับทุน