Một thư yêu cầu duy trì chứng chỉ tài khoản ngân hàng là một trong những bức thư quan trọng nhất bạn từng viết trong cuộc đời kinh doanh của mình. Đó là thư mà ngân hàng của bạn sẽ yêu cầu trước khi họ có thể cấp lại chứng chỉ tài khoản ngân hàng của tổ chức bạn.

Thư này thường được yêu cầu khi một tổ chức thay đổi tên, địa chỉ hoặc thông tin khác trên tài khoản. Nếu bạn cần thay đổi bất kỳ chi tiết nào trong số này trên tài khoản của mình, bạn sẽ cần gửi thư yêu cầu duy trì chứng chỉ tài khoản ngân hàng cho ngân hàng phát hành.

Mục đích của biểu mẫu chứng nhận là xác nhận rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các yêu cầu cần thiết. Mẫu chứng nhận phải được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định và phải được thiết kế để bao gồm tất cả thông tin liên quan, cũng như thông tin liên hệ của cả hai bên.

Một số sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải khi viết các chứng chỉ này bao gồm không cung cấp đủ chi tiết trong thư, không gửi yêu cầu của họ tới một người cụ thể và không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về lý do tại sao họ yêu cầu thông tin này. Sau đây là một số ví dụ về thư Chứng chỉ tốt

Thư chứng nhận duy trì tài khoản 1

Người quản lý,
Ngân hàng thương mại TNHH
Karachi

Phụ: Giấy chứng nhận duy trì tài khoản cho tài khoản số 64674.

Xin chào ngài,

Vui lòng cấp giấy chứng nhận duy trì tài khoản của tài khoản chủ đề được duy trì bởi tên của tôi với tư cách là chủ sở hữu duy nhất theo hồ sơ ngân hàng.

Cám ơn bạn,

Của bạn thực sự,

chủ sở hữu

Thư yêu cầu chứng chỉ duy trì tài khoản ngân hàng

Giấy chứng nhận duy trì tài khoản Thư 2

Người quản lý,
Ngân hàng Standard Chartered.
Tên chi nhánh, Lahore.

Phụ: GIẤY CHỨNG NHẬN DUY TRÌ TÀI KHOẢN CHO TÀI KHOẢN SỐ. 34-756464536-78

Xin chào ngài,

Vui lòng cấp giấy chứng nhận duy trì tài khoản của chủ thể duy trì tài khoản do tôi đứng tên theo hồ sơ ngân hàng. Vui lòng chuyển thư tới:

Josef

NIC # ———————-

Cám ơn bạn,

Của bạn thực sự,

giám đốc điều hành

Mẫu giấy chứng nhận duy trì tài khoản ngân hàng

Giấy chứng nhận duy trì tài khoản ngân hàng Thư yêu cầu mẫu

Giấy chứng nhận duy trì tài khoản ngân hàng Thư yêu cầu mẫu

Phần kết luận:

Để viết một biểu mẫu xác nhận tài khoản ngân hàng tuyệt vời, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về nhu cầu kinh doanh của mình, những yêu cầu pháp lý nào bạn cần đáp ứng và biểu mẫu này sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn.