Bir araştırma projesi yürütmeyi planlıyorsanız, iyi yazılmış bir araştırma önerisi başarınız için çok önemlidir. Bir araştırma önerisi, hedeflerinizi, metodolojinizi ve potansiyel sonuçlarınızı özetleyen araştırmanız için bir yol haritası görevi görür. Bu makalede, farklı türleri, şablonları, örnekleri ve numuneleri kapsayan bir araştırma önerisi yazma sürecinde size rehberlik edeceğiz.

1. Giriş

Bir araştırma önerisi, araştırma hedeflerinizi, metodolojinizi ve olası sonuçları özetleyen bir belgedir. Araştırma projeniz için onay ve finansman almak üzere genellikle bir akademik kuruma, finansman kuruluşuna veya araştırma danışmanına gönderilir.

Bir araştırma önerisi yazmak göz korkutucu bir görev olabilir, ancak doğru rehberlik ve kaynaklarla basit bir süreç olabilir. Aşağıdaki bölümlerde, farklı araştırma önerisi türlerini, bir araştırma önerisinin temel unsurlarını, araştırma önerisi şablonlarını, örnekleri ve numuneleri ele alacağız.

2. Araştırma Önerisi Türleri

Üç ana araştırma önerisi türü vardır:

2.1 Talep Edilen Araştırma Teklifleri

İstenen araştırma teklifleri, belirli konularda araştırma teklifleri istemek için finansman sağlayan kurumlar veya kurumlar tarafından yayınlanan teklif talepleridir (RFP'ler). RFP, teklif için gereklilikleri, beklentileri ve değerlendirme kriterlerini ana hatlarıyla belirtecektir.

2.2 Talep Edilmemiş Araştırma Önerileri

İstenmemiş araştırma önerileri, belirli bir talep olmaksızın finansman sağlayan kurum veya kuruluşlara sunulan önerilerdir. Bu öneriler tipik olarak takip etmeye değer olduğuna inandıkları yenilikçi bir araştırma fikrine sahip araştırmacılar tarafından sunulur.

2.3 Devam Eden veya Rakip Olmayan Araştırma Teklifleri

Devam eden veya rekabet etmeyen araştırma teklifleri, ilk araştırma teklifi kabul edildikten ve finansman sağlandıktan sonra sunulan tekliflerdir. Bu teklifler tipik olarak araştırma projesinin ilerleyişi hakkında bir güncelleme sağlar ve projeye devam etmek için ek finansman talep eder.

3. Bir Araştırma Önerisinin Temel Unsurları

Araştırma önerisinin türünden bağımsız olarak, dahil edilmesi gereken birkaç temel unsur vardır:

3.1 Başlık

Başlık kısa, açıklayıcı ve bilgilendirici olmalıdır. Araştırma konusunu ve teklifin odak noktasını net bir şekilde belirtmelidir.

3.2 Özet

Özet, teklifin kısa bir özeti olmalı, tipik olarak 250 kelimeyi geçmemelidir. Araştırma hedefleri, metodolojisi ve potansiyel sonuçları hakkında bir genel bakış sağlamalıdır.

3.3 Giriş

Giriş, araştırma projesi için bir arka plan ve bağlam sağlamalıdır. Araştırma problemini, araştırma sorusunu ve hipotezi özetlemelidir.

3.4 Literatür Taraması

Literatür taraması, araştırma konusuyla ilgili mevcut literatürün eleştirel bir analizini sağlamalıdır. Literatürdeki boşlukları belirlemeli ve önerilen araştırma projesinin mevcut bilgiye nasıl katkıda bulunacağını açıklamalıdır.

3.5 Metodoloji

Metodoloji, araştırma tasarımını, veri toplama yöntemlerini ve veri analiz yöntemlerini ana hatlarıyla belirtmelidir. Araştırma projesinin nasıl yürütüleceğini ve verilerin nasıl analiz edileceğini açıklamalıdır.

3.6 Sonuçlar

Sonuçlar bölümü, araştırma projesinin beklenen sonuçlarını ve potansiyel sonuçlarını özetlemelidir. Ayrıca sonuçların nasıl sunulacağı ve yaygınlaştırılacağı da açıklanmalıdır.

3.7 Tartışma

Tartışma bölümü sonuçları yorumlamalı ve bunların araştırma hedefleri ve hipotezle nasıl ilişkili olduğunu açıklamalıdır. Ayrıca araştırma projesinin potansiyel sınırlamalarını tartışmalı ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunmalıdır.

3.8 Sonuç

Sonuç bölümü, teklifin kilit noktalarını özetlemeli ve araştırma projesinin önemini vurgulamalıdır. Ayrıca, sonraki adımları ve araştırma projesinin potansiyel etkisini özetleyen net bir eylem çağrısı sağlamalıdır.

3.9 Referanslar

Referanslar, teklifte belirtilen tüm kaynakların bir listesini sağlamalıdır. APA, MLA veya Chicago gibi belirli bir alıntı stilini takip etmelidir.

4. Araştırma Önerisi Şablonları

Bir araştırma önerisi yazma sürecinde size rehberlik edebilecek, çevrimiçi olarak kullanılabilen birkaç araştırma önerisi şablonu vardır. Bu şablonlar, bir araştırma teklifinin temel unsurları için bir çerçeve sağlar ve özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

5. Araştırma Önerisi Örneği

İşte bu makalede tartışılan temel unsurları gösteren bir araştırma önerisi örneği:

Başlık: Sosyal Medyanın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması

Soyut: Bu araştırma projesi, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini karma yöntem yaklaşımı kullanarak araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, sosyal medya kullanımı ve ruh sağlığı semptomlarına ilişkin nicel bir anketin yanı sıra sosyal medya kullanımıyla ilgili ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerle nitel görüşmeler içerecektir. Bu çalışmanın beklenen sonuçları, sosyal medya kullanımı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını ve sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için gelecekteki araştırmalara ve olası müdahalelere yönelik önerileri içermektedir.

Giriiş: Sosyal medya, dünya çapında 3,8 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı ile günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın artan sosyal bağlantı ve bilgiye erişim gibi pek çok faydası olsa da, ruh sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi konusunda artan bir endişe var. Bu araştırma projesinin amacı, sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak ve gelecekteki araştırmalar ve olası müdahaleler için öneriler sunmaktır.

Literatür incelemesi: Sosyal medya ve ruh sağlığı ile ilgili mevcut literatür, aşırı sosyal medya kullanımının artan kaygı, depresyon ve yalnızlık ve izolasyon duygularına yol açabileceğini göstermektedir. Kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılmasa da, bazı araştırmalar sosyal karşılaştırmanın ve bir şeyleri kaçırma korkusunun (FOMO) rol oynayabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, sosyal medyanın artan sosyal destek ve kendini ifade etme gibi ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne süren araştırmalar da vardır.

Metodoloji: Bu çalışma, nicel bir anket ve nitel görüşmeler de dahil olmak üzere karma bir yöntem yaklaşımı kullanacaktır. Anket çevrimiçi olarak dağıtılacak ve sosyal medya kullanımı ve ruh sağlığı belirtileri hakkında sorular içerecektir. Niteliksel görüşmeler, sosyal medya kullanımıyla ilgili ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerle yapılacaktır. Görüşmeler ses kaydına alınacak ve analiz için deşifre edilecektir.

Sonuçlar: Bu çalışmanın beklenen sonuçları, sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını içermektedir. Nicel anket sonuçları istatistiksel yazılım kullanılarak analiz edilecek ve nitel görüşmeler tematik analiz kullanılarak analiz edilecektir.

Tartışma: Tartışma, sonuçları yorumlayacak ve gelecekteki araştırmalar ve potansiyel müdahaleler için öneriler sunacaktır. Ayrıca, örneklem büyüklüğü ve işe alım yöntemleri gibi çalışmanın potansiyel sınırlamalarını da tartışacaktır.

Çözüm: Bu araştırma projesi, sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dair değerli bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir. Ayrıca, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için gelecekteki araştırmaları ve olası müdahaleleri de bilgilendirebilir.

6. İyi Yazılmış Araştırma Önerilerinden Örnekler

İşte iyi yazılmış araştırma tekliflerinden bazı örnekler:

  • “Ruh Sağlığını İyileştirmede Farkındalık Temelli Müdahalelerin Rolünü Keşfetmek: Sistematik Bir İnceleme ve Meta-Analiz”
  • “İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Tanzanya'daki Küçük Toprak Sahibi Çiftçiler Üzerine Bir Vaka Çalışması”
  • “Depresyon Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi ve İlaç Tedavisinin Etkinliğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma”

Bu araştırma önerileri, net bir araştırma sorusu, literatür taraması, metodoloji ve beklenen sonuçlar gibi bu makalede tartışılan temel unsurları göstermektedir.

Sonuç

Bir araştırma önerisi yazmak göz korkutucu görünebilir, ancak araştırma sürecinde önemli bir adımdır. İyi yazılmış bir araştırma teklifi, finansman sağlama, etik kurullardan onay alma ve nihayetinde başarılı bir araştırma projesi yürütme şansınızı artırabilir.

Net bir araştırma sorusu belirlemek, kapsamlı bir literatür taraması yapmak ve sağlam bir metodoloji belirlemek gibi bu makalede özetlenen temel unsurları takip ederek, araştırma projenizin önemini ve potansiyel etkisini gösteren ikna edici bir araştırma önerisi yazabilirsiniz.

SSS

Bir araştırma önerisinin amacı nedir?

Bir araştırma önerisinin amacı, bir araştırma projesinin ana hatlarını çıkarmak ve önemini, fizibilitesini ve potansiyel etkisini göstermektir. Ayrıca finansman sağlamak, etik kurullardan onay almak ve araştırma sürecini yönlendirmek için de kullanılır.

Bir araştırma önerisi ne kadar uzun olmalıdır?

Bir araştırma teklifinin uzunluğu, fon veren kuruluşun veya araştırma kurumunun özel gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle 5 ila 15 sayfa arasında değişir.

Araştırma önerisi ile araştırma makalesi arasındaki fark nedir?

Bir araştırma önerisi, bir araştırma projesini ve onun potansiyel etkisini özetlerken, bir araştırma makalesi tamamlanmış bir araştırma projesinin sonuçlarını bildirir.

Bir araştırma önerisinin temel unsurları nelerdir?

Bir araştırma önerisinin temel unsurları, net bir araştırma sorusu, kapsamlı bir literatür taraması, sağlam bir metodoloji, beklenen sonuçlar ve araştırma projesinin öneminin tartışılmasını içerir.

Bir araştırma önerisi şablonu kullanabilir miyim?

Evet, bir araştırma önerisi yazma sürecinde size yol gösterebilecek, çevrimiçi olarak kullanılabilen birkaç araştırma önerisi şablonu vardır. Ancak, araştırma projenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için şablonu özelleştirmek önemlidir.