Ang sertipiko ng karakter ng pulisya (tinatawag ding police clearance) ay isang opisyal na dokumento na nagsasaad na ang aplikante ay walang criminal record. Ang Sertipiko na ito ay kinakailangan sa maraming bansa upang patunayan ang disenteng pag-uugali at mabuting moral na mga prinsipyo kapag nag-aaplay para sa pagkamamamayan, naglalakbay sa ibang bansa, naghahanap ng trabaho na visa, o pangingibang-bansa.

Kinakailangan ang sertipiko ng karakter ng pulisya kung nag-a-apply ka para sa isang VISA para sa anumang bansa. Paano makukuha ang iyong Sertipiko ng karakter ng pulis? Maaari mong makita ang kumpletong pamamaraan dito. Kung naghahanap ka ng mga uri ng certificate ng character, dapat mong maunawaan na may pagkakaiba sa pagitan ng mga certificate ng character ng pulis at iba pang mga certificate ng character.

Sino ang nangangailangan ng Police Character Certificate?

In many countries, a Police Character Certificate is required for a variety of purposes, including:

 • Employment: Some employers require a Police Character Certificate as part of the hiring process, especially for positions that involve working with vulnerable populations or handling sensitive information.
 • Immigration: Many countries require a Police Character Certificate as part of the visa application process, especially for long-term or permanent visas.
 • Licensing: Some professions, such as law, healthcare, and education, require a Police Character Certificate as part of the licensing process.
 • Volunteer work: Some organizations require a Police Character Certificate for volunteers, especially for those who work with children or other vulnerable populations.

Anong impormasyon ang kasama sa Police Character Certificate?

Ang istruktura ng isang police character certificate ay ang mga sumusunod: pangalan ng organisasyong nagbibigay ng Certificate; petsa ng aplikasyon; mga pangalan at address ng mga cross-reference na tao (ang mga taong ito ay walang anumang mga kriminal na rekord); katayuan sa pag-aasawa; matalik na kamag-anak; paglalarawan na may nakalakip na larawan na nagpapakita ng petsa at lugar ng kapanganakan, taas, timbang, kulay ng mata/buhok/balat, atbp.; address kung saan nanirahan ang aplikante sa nakalipas na limang taon; anumang paghatol ng aplikante kasama ang petsa, lugar, at mga pagkakasalang nagawa.

Pamamaraan sa Pagkuha ng Sertipiko ng Karakter ng Pulisya

 1. Kumonsulta sa iyong lokal na sangay ng opisina ng DPO Security para sa “Police Character Certificate.”
  Bisitahin ang sangay na ito sa iyong lungsod at hilingin sa kanila na magpakita ng police character certificate para mabigyan ka nila ng application form.
 2. Punan ang application form na iyon, ilakip ang mga kinakailangang dokumento kasama ang form na iyon na nakalista sa hugis at bumalik sa sangay ng Security Office. Mamarkahan na nila ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya para sa pagsusuri.
 3. Ngayon ay kailangan mong dalhin ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya, kung saan bibigyan ka ng SHO at area DSP ng clearance pagkatapos suriin ang iyong mga dokumento
 4. Sa wakas, kailangan mong isumite ang iyong form pabalik sa Security Branch Office
 5. Tanggapin ang iyong Sertipiko sa susunod na tatlong araw ng negosyo.

Panatilihin ang iyong orihinal na NIC, Passport, at Property allotment letter o lease agreement na may mga larawang laki ng pasaporte na bumibisita sa security branch.

Kailangan ko ba ng Police Character Certificate?

Kung nakatira ka sa anumang bansa, suriin kung ang kanilang gobyerno ay nangangailangan ng sertipiko ng karakter ng pulisya o hindi upang patunayan ang mga prinsipyo ng mabuting moral. Kung ayaw mo ng anumang problema kapag naglalakbay sa ibang bansa o nag-aaplay para sa isang visa na naghahanap ng trabaho, palaging mas mabuting kunin ang Sertipiko na ito.

Ano ang mangyayari kung walang nakitang tala?

Maaaring matagpuan ng isa ang sitwasyong ito kapag pinatutunayan ang kanilang mga prinsipyo sa moral para sa paglalakbay sa ibang bansa o pangingibang-bansa. Ito ay maaaring mangyari kapag ang aplikante ay hindi nakatira sa isang lugar sa loob ng maraming taon o ipinanganak sa isang bansa kung saan walang mga rekord na magagamit, o siya ay nakatira sa ibang bansa noong nakaraan. Ang isang paraan sa labas ng sitwasyong ito ay ang pagkakaroon ng dalawang tao na malaya rin sa mga kriminal na rekord at kilala ang aplikante upang i-refer sila sa isang malinis na mamamayan.

Gaano katagal nananatiling valid ang Police Character Certificate?

Ang sertipiko ng karakter ng pulisya ay nananatiling may bisa lamang pagkatapos itong magamit nang isang beses. Kailangan mo ng isa pang police character certificate kung gusto mong patunayan muli ang iyong moral na mga prinsipyo pagkaraan ng ilang panahon.

Why is a Police Character Certificate important?

A Police Character Certificate is important because it helps to verify an individual’s background and criminal history. It can be used to ensure that individuals who are working with vulnerable populations, handling sensitive information, or engaging in other high-risk activities do not pose a threat to others. It can also be used to ensure that individuals who are immigrating to a new country do not have a criminal history that could potentially harm the safety and security of that country.

What information does a Police Character Certificate contain?

A Police Character Certificate typically contains information about any criminal convictions or pending cases against the individual, as well as any other relevant information related to their criminal history. The certificate may also contain information about any previous applications for a Police Character Certificate.

How long is a Police Character Certificate valid?

The validity of a Police Character Certificate varies depending on the country where it is issued and the purpose for which it is used. In general, most Police Character Certificates are valid for a period of 6 months to 1 year. However, some countries may require a new certificate to be obtained for each new application.

How much does a Police Character Certificate cost?

The cost of a Police Character Certificate varies depending on the country where it is issued and the processing time. In some countries, the certificate may be free of charge, while in others, there may be a fee that ranges from a few dollars to hundreds of dollars. It is important to check the specific requirements and fees in the country where you are applying.

How long does it take to obtain a Police Character Certificate?

The processing time for a Police Character Certificate varies depending on the country where it is issued and the processing method. In some cases, it can take a few days to obtain the certificate, while in others, it can take several weeks or even months. It is important to check the specific processing times in the country where you are applying and to plan accordingly.

Are there any alternatives to a Police Character Certificate?

In some cases, there may be alternative documents that can be used in place of a Police Character Certificate. For example, in some countries, a criminal record check or a background check may be accepted instead of a Police Character Certificate. It is important to check the specific requirements in the country where you are applying and to ensure that any alternative documents meet the necessary criteria.

What if there are issues with your Police Character Certificate?

If there are issues with your Police Character Certificate, such as incorrect or incomplete information, it is important to contact the relevant police authority to rectify the issue. In some cases, it may be necessary to provide additional documentation or information to clarify any discrepancies. It is important to address any issues as soon as possible to avoid any delays in the application process.

Can you appeal a decision made based on a Police Character Certificate?

If a decision is made based on a Police Character Certificate that you disagree with, such as a visa denial or a job offer withdrawal, it may be possible to appeal the decision. The specific process for appealing a decision varies depending on the country and the type of decision being appealed. It is important to seek legal advice and to follow the proper procedures when appealing a decision.

Can a Police Character Certificate be used in other countries?

In many cases, a Police Character Certificate issued in one country can be used in other countries. However, it is important to check the specific requirements in the country where you are applying to ensure that the certificate meets the necessary criteria. In some cases, it may be necessary to obtain a new certificate or to have the certificate translated into the language of the country where it is being used.

What are some tips for obtaining a Police Character Certificate?

Some tips for obtaining a Police Character Certificate include:

 • Research the specific requirements and fees in the country where you are applying.
 • Plan ahead and allow enough time for processing and any potential delays.
 • Ensure that all information provided in the application is accurate and complete.
 • Address any issues with the certificate as soon as possible to avoid delays in the application process.
 • Seek legal advice if necessary.

Konklusyon

A Police Character Certificate is an important document that confirms an individual’s criminal history. It is required for a variety of purposes, including employment, immigration, licensing, and volunteer work. The process for obtaining a Police Character Certificate varies depending on the country where you are applying, and it is important to ensure that all requirements are met and any issues are addressed as soon as possible.

Frequently Asked Questions

What is a Police Character Certificate?

A Police Character Certificate is an official document that verifies an individual's criminal history. It is issued by a police authority in the country where the individual resides or has resided in the past.

Who needs a Police Character Certificate?

People who are applying for certain jobs, visas, licenses, or volunteer work may be required to obtain a Police Character Certificate. The specific requirements vary depending on the country and the purpose of the application.

How long is a Police Character Certificate valid?

The validity period of a Police Character Certificate varies depending on the country where it is issued and the purpose of the application. In some cases, it may be valid for a few months, while in others, it may be valid for several years. It is important to check the specific validity period in the country where you are applying.

How much does a Police Character Certificate cost?

The cost of a Police Character Certificate varies depending on the country where it is issued and the processing time. In some countries, the certificate may be free of charge, while in others, there may be a fee that ranges from a few dollars to hundreds of dollars. It is important to check the specific requirements and fees in the country where you are applying.

Can a Police Character Certificate be used in other countries?

In many cases, a Police Character Certificate issued in one country can be used in other countries. However, it is important to check the specific requirements in the country where you are applying to ensure that the certificate meets the necessary criteria. In some cases, it may be necessary to obtain a new certificate or to have the certificate translated into the language of the country where it is being used.