Ang isang liham sa punong-guro na humihiling ng konsesyon sa bayad ay maaaring maging mahalaga para sa mga mag-aaral o mga magulang na nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Tutulungan ka ng gabay na ito na maunawaan ang proseso, mahahalagang elementong isasama, at magbigay ng mga sample na template para sa epektibong komunikasyon.

Ang komprehensibong gabay na ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral at mga magulang na nahaharap sa mga problema sa pananalapi ng kaalaman at mga kasangkapan upang magsulat ng isang nakakahimok na liham ng konsesyon sa bayad sa kanilang punong-guro ng paaralan.

Pag-unawa sa Mga Patakaran sa Konsesyon ng Bayad

Bago simulan ang iyong liham, maging pamilyar sa patakaran sa konsesyon sa bayad ng iyong paaralan. Narito ang dapat isaalang-alang:

 • Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat: Ang mga paaralan ay maaaring mag-alok ng mga konsesyon batay sa antas ng kita, pambihirang pagganap sa akademya, o mga sitwasyong nagpapababa.
 • Mga Pormal na Proseso: Tukuyin kung ang iyong paaralan ay may partikular na proseso ng aplikasyon o kung ang isang liham ay ang pangunahing paraan para sa paghiling ng pagwawaksi ng bayad.

Paggawa ng Mabisang Liham ng Konsesyon sa Bayad

Kapag nag-draft ng iyong liham, tiyaking isinasama nito ang mga pangunahing elementong ito:

 • Personal na impormasyon: Ang iyong pangalan, mga detalye sa pakikipag-ugnayan, at, kung naaangkop, ang impormasyon ng tagapag-alaga ng iyong anak.
 • Mga Detalye ng Mag-aaral: Pangalan ng iyong anak, antas ng grado, at taon ng pag-aaral.
 • Dahilan para sa kahilingan: Isang malinaw at maigsi na paliwanag ng iyong kahirapan sa pananalapi. Maging tiyak tungkol sa iyong sitwasyon.
  • Mga halimbawa ng kahirapan sa pananalapi: Mga hindi inaasahang singil sa medikal, pagkawala ng trabaho, pagsuporta sa isang umaasa, mga natural na sakuna.
 • Lawak ng Konsesyon: Tukuyin kung humihiling ka ng buo o bahagyang pagwawaksi ng bayad. Banggitin ang mga partikular na bayarin kung naaangkop.
 • Magandang dulot: Ipaliwanag kung paano makikinabang ang konsesyon sa edukasyon ng iyong anak at posibleng sa paaralan (hal., pagpapanatili ng magandang akademikong rekord, pagpapaunlad ng pagkakaiba-iba sa pangkat ng mag-aaral).
 • Mga Suportang Dokumento: Maglakip ng nauugnay na dokumentasyon upang patunayan ang iyong kahilingan. Maaaring kabilang dito ang mga pay stub, mga tax return, mga singil sa medikal, o patunay ng tulong ng gobyerno.

Detalyadong Format para sa Aplikasyon ng Konsesyon sa Bayad

Maraming paaralan ang may pormal na proseso ng aplikasyon. Kung ang sa iyo, sundin ang kanilang mga partikular na alituntunin. Narito ang isang pangkalahatang format kung ang isang pormal na aplikasyon ay hindi magagamit:

 • Mga Detalye ng Aplikante: Buong pangalan, address, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at email address.
 • Mga Detalye ng Mag-aaral: Pangalan, klase, taon ng pag-aaral, at mga detalye ng mga bayad na hinihiling para sa isang waiver.
 • Detalye ng Employment: Mga detalye ng suweldo at patunay ng trabaho (mga paystub) o pinagmumulan ng kita (mga tax return).
 • Mga Suportang Dokumento: Mark sheets (kung may kaugnayan), identity card, patunay ng kita/hirap.

Halimbawang Mga Template ng Liham ng Konsesyon ng Bayad

Halimbawa 1: Paghingi ng Guro para sa Bata

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address ng Paaralan]

Paksa: Kahilingan para sa Konsesyon sa Bayad

Mahal na Principal,

Ako si Gng. Yalakani, isang guro sa iyong tinitingalang institusyon sa loob ng mahigit 10 taon. Ang aking anak na babae, isang magaling na estudyante sa klase XII, ay nakakuha ng 90% sa kanyang ika-12 board examination noong nakaraang taon. Dahil sa aking limitadong buwanang suweldo na Rs. 15,000/-, nahihirapan akong magbayad ng mga bayarin para sa aking mga anak. Mangyaring isaalang-alang ang aking kahilingan para sa isang konsesyon ng bayad para sa isang taon upang suportahan ang kanyang pag-aaral.

Salamat sa iyo para sa iyong pag-unawa.

Iyo matapat,
Ginang Yalakani

Halimbawa 2: Magulang na Humihingi ng Konsesyon sa Bayad

To,
Ang Principal,
XYZ School,
Chicago, Ill.

Paksa: Aplikasyon ng Diskwento sa Bayad

Mahal na Principal,

Ang pangalan ko ay Mark Eisenberg, at ako ang magulang ng [Pangalan ng Bata], isang mag-aaral sa Ika-8 Baitang, Seksyon B. Dahil sa mga hadlang sa pananalapi, hindi ko kayang bayaran ang buong matrikula. Ang aking anak ay mahusay na gumaganap sa akademya, at nais kong magpatuloy sila sa pag-aaral sa iyong iginagalang na institusyon. Humihiling ako ng buong konsesyon sa bayad para suportahan ang kanilang pag-aaral.

Salamat sa iyong konsiderasyon.

Taos-puso,
Mark Eisenberg

Halimbawa 3: Pamilyang Mababang Kita

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address ng Paaralan]

Paksa: Kahilingan para sa Konsesyon sa Bayad sa Paaralan

Kagalang-galang na ginoo,

Ako si Ashok Verma, ama ni Mathan, isang class 8th student sa inyong paaralan. Nagtatrabaho ako sa araw-araw na sahod sa isang pribadong kumpanya at nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Mapagpakumbaba akong humihiling ng konsesyon sa bayad upang payagan ang aking anak na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang hadlang sa pananalapi.

Inaasahan ang iyong pakikiramay at suporta.

Taos-puso,
Ashok Verma

Halimbawa 4: Biyudang Ina

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address ng Paaralan]

Paksa: Aplikasyon para sa Konsesyon ng Bayad mula sa Inang Balo

Kagalang-galang na Principal,

Ako si Gng. Radhika, ang balo na ina ni Anil, isang estudyante sa klase IX. Matapos ang pagpanaw ng aking asawa, ang aming pamilya ay nahihirapan sa pananalapi. Hindi ko kayang bayaran ang buong bayarin sa paaralan at humiling ng konsesyon sa bayad upang matiyak na ang pag-aaral ng aking anak ay patuloy na walang patid. Ang iyong suporta sa bagay na ito ay lubos na pinahahalagahan.

Salamat sa iyo para sa iyong pag-unawa.

Taos-pusong sumasainyo,
Ginang Radhika

Sample 5: Single Girl Child

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address ng Paaralan]

Paksa: Aplikasyon para sa Konsesyon ng Bayad sa Single Girl Child

Mahal na Principal,

Sumulat ako upang humiling ng konsesyon sa bayad para sa aking anak na babae, si Sanya, na nag-iisang anak na babae sa aming pamilya. Dahil sa pinansiyal na hirap na nararanasan namin, sana ay isaalang-alang ninyo ang pagbibigay ng konsesyon sa bayad para suportahan ang kanyang pag-aaral sa inyong iginagalang na institusyon. Ang iyong tulong sa bagay na ito ay lubos na magpapagaan sa aming pinansiyal na pasanin.

Salamat sa pagsasaalang-alang sa aking kahilingan.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Halimbawa 6: Konsesyon sa Bayad sa Bus

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address ng Paaralan]

Paksa: Aplikasyon para sa Konsesyon ng Bayad sa Bus

Mahal na Principal,

Ang pangalan ko ay [Your Name], at ako ang magulang ni [Student's Name], isang estudyante sa klase VII. Dahil sa kahirapan sa pananalapi, nahihirapan kaming bayaran ang mga bayarin sa bus. Mabait akong humihiling ng konsesyon sa bayad sa bus upang matulungan kaming pamahalaan ang aming mga gastos nang mas mahusay. Ang iyong suporta ay magiging napakahalaga sa amin.

Salamat sa iyong pag-unawa at pagsasaalang-alang.

Taos-pusong sumasainyo,
[Ang pangalan mo]

Sample 7: Aplikasyon para sa Fee Concession para sa Kolehiyo

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng Kolehiyo],
[Address ng Kolehiyo]

Paksa: Aplikasyon para sa Konsesyon ng Bayad para sa Kolehiyo

Mahal na Principal,

Ako si [Your Name], isang estudyante ng [Course Name], [Year] sa iyong iginagalang na kolehiyo. Dahil sa hindi inaasahang problema sa pananalapi, hindi nababayaran ng aking pamilya ang buong tuition fee. Mabait akong humihiling ng konsesyon sa bayad upang matulungan akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral nang walang pagkaantala. Ang iyong pag-unawa at suporta sa bagay na ito ay lubos na pinahahalagahan.

Salamat sa iyong konsiderasyon.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Halimbawa 8: Liham ng Kahilingan para sa Pagbabayad ng Bayad sa Kolehiyo

To,
Ang Principal,
[Pangalan ng Kolehiyo],
[Address ng Kolehiyo]

Paksa: Liham ng Kahilingan para sa Pagbabayad ng Bayad sa Kolehiyo

Mahal na Principal,

Ako si [Your Name], kasalukuyang naka-enroll sa [Course Name], [Year]. Dahil sa kahirapan sa pananalapi, hindi ko mabayaran ang buong bayarin sa oras. Hinihiling ko ang iyong mabait na pagsasaalang-alang para sa isang extension o konsesyon sa pagbabayad ng bayad upang payagan akong pamahalaan ang aking mga obligasyon sa pananalapi nang mas mahusay. Malaki ang maitutulong ng iyong tulong sa bagay na ito.

Salamat sa iyo para sa iyong pag-unawa.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

1. Ano ang proseso ng pag-aaplay para sa isang fee concession?

Ang proseso ng pag-aaplay para sa isang konsesyon sa bayad ay maaaring mag-iba depende sa iyong paaralan. Narito ang isang pangkalahatang patnubay:

 • Tingnan ang website o handbook ng iyong paaralan: Hanapin ang kanilang patakaran sa mga konsesyon sa bayad, kabilang ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga pamamaraan ng aplikasyon.
 • Makipag-ugnayan sa administrasyon ng paaralan: Kung ang impormasyon ay hindi magagamit online, makipag-ugnayan sa opisina ng punong-guro o departamento ng tulong pinansyal para sa mga partikular na tagubilin.

2. Sino ang dapat mag-aplay para sa isang konsesyon sa bayad?

Karaniwang magagamit ang mga konsesyon sa bayad para sa mga indibidwal o pamilyang nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Maaaring kabilang dito ang mga sitwasyon tulad ng:

 • Maliit ang kita: Kung ang kita ng iyong sambahayan ay mas mababa sa isang tiyak na limitasyon.
 • Pagkawala ng trabaho: Kung ikaw o ang iyong pangunahing pinagkakakitaan ay nawalan ng trabaho kamakailan.
 • Mga singil sa medikal: Kung ang mga hindi inaasahang gastos sa medikal ay nagpahirap sa iyong pananalapi.
 • Tulong ng pamahalaan: Kung nakatanggap ka ng mga programa ng tulong ng gobyerno tulad ng mga food stamp o mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.
 • Kapansanan: Kung ikaw o ang isang umaasa ay may kapansanan na lumilikha ng mga pasanin sa pananalapi.

3. Paano ko malalaman kung ang aking aplikasyon para sa konsesyon ng bayad ay magiging matagumpay?

Ang tagumpay ng iyong aplikasyon ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan:

 • Patakaran ng paaralan: Ang badyet ng paaralan at ang bilang ng mga aplikante ay maaaring makaimpluwensya sa mga desisyon.
 • Sitwasyon sa pananalapi: Ang pagbibigay ng malinaw na dokumentasyon at pagpapaliwanag sa iyong paghihirap ay nagpapatibay sa iyong kaso.
 • Pagkumpleto ng aplikasyon: Tiyaking kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon.

4. Ano ang mga kondisyon para sa pagiging kwalipikado para sa isang konsesyon sa bayad?

Ang mga kundisyon para sa kwalipikasyon ay maaaring mag-iba, ngunit ang mga karaniwan ay kinabibilangan ng:

 • Antas ng kita: Natutugunan ang isang partikular na limitasyon ng kita na itinakda ng paaralan.
 • Pagganap sa akademiko: Pagpapanatili ng isang partikular na grade point average (GPA) sa ilang mga kaso.
 • Pakikilahok sa paaralan: Pagpapakita ng aktibong pakikilahok sa mga aktibidad ng paaralan (naaangkop sa ilang mga kaso).

5. Kailan ko malalaman kung matagumpay ang aking aplikasyon sa konsesyon sa bayad?

Maaaring mag-iba ang timeframe ng notification, ngunit karaniwang tumutugon ang mga paaralan sa loob ng ilang linggo. Kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng makatwirang oras, ayos lang na magalang na mag-follow up sa opisina ng punong-guro o departamento ng tulong pinansyal.

6. Ano ang dapat isama sa isang liham ng konsesyon sa bayad?

Ang isang mahusay na pagkakasulat na liham ng konsesyon sa bayad ay dapat magbalangkas ng:

 • Ang iyong kahirapan sa pananalapi: Ipaliwanag nang malinaw at maigsi ang iyong sitwasyon.
 • Dahilan sa paghiling ng konsesyon: Sabihin kung kailangan mo ng buo o bahagyang waiver at kung aling mga bayarin.
 • Magandang dulot: I-highlight kung paano makikinabang ang konsesyon sa edukasyon ng iyong anak at posibleng sa paaralan.
 • Tawag sa pagkilos: Ipahayag ang iyong pag-asa para sa isang positibong resulta at mag-alok na magbigay ng karagdagang impormasyon kung kinakailangan.

Karagdagang Tips:

 • I-proofread nang mabuti ang iyong sulat: Tiyaking walang mga grammatical error o typos.
 • Panatilihin ang isang magalang at propesyonal na tono: Ipahayag ang iyong pasasalamat sa oras at pagsasaalang-alang ng paaralan.
 • Maging transparent at tapat: Huwag gumawa ng impormasyon o lumikha ng maling impresyon sa iyong sitwasyon.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa komprehensibong gabay na ito at pagtugon sa mga FAQ na ito, maaari kang gumawa ng isang nakakahimok na liham ng konsesyon sa bayad at dagdagan ang iyong mga pagkakataong makatanggap ng suportang pinansyal para sa edukasyon ng iyong anak. Tandaan, ang bukas na komunikasyon at malinaw na dokumentasyon ay susi!