Certifikata e karakterit policor (e quajtur edhe leje policore) është një dokument zyrtar që deklaron se aplikanti nuk ka precedentë penalë. Kjo Certifikatë është e nevojshme në shumë vende për të vërtetuar sjelljet e denjë dhe parimet e mira morale kur aplikoni për shtetësi, udhëtime jashtë shtetit, vizë për punë ose emigracion.

Certifikata e karakterit policor kërkohet nëse po aplikoni për një VISA për çdo vend. Si të merrni certifikatën e personazhit të policisë? Procedurën e plotë mund ta shihni këtu. Nëse jeni duke kërkuar për lloje të certifikatave të karakterit, duhet të kuptoni se ka një ndryshim midis certifikatave të karakterit të policisë dhe certifikatave të tjera të karakterit.

Kush ka nevojë për certifikatën e karakterit të policisë?

Në shumë vende, një Certifikatë e Karakterit të Policisë kërkohet për një sërë qëllimesh, duke përfshirë:

 • Punësimi: Disa punëdhënës kërkojnë një Certifikatë të Karakterit Policor si pjesë e procesit të punësimit, veçanërisht për pozicionet që përfshijnë punën me popullatat e cenueshme ose trajtimin e informacionit të ndjeshëm.
 • Imigrimi: Shumë vende kërkojnë një certifikatë të karakterit policor si pjesë e procesit të aplikimit për vizë, veçanërisht për viza afatgjata ose të përhershme.
 • Licencimi: Disa profesione, si ligji, kujdesi shëndetësor dhe arsimi, kërkojnë një Certifikatë të Karakterit të Policisë si pjesë e procesit të licencimit.
 • Puna vullnetare: Disa organizata kërkojnë një çertifikatë të karakterit policor për vullnetarët, veçanërisht për ata që punojnë me fëmijë ose me popullata të tjera të cenueshme.

Çfarë informacioni përfshihet në Certifikatën e Karakterit të Policisë?

Struktura e një certifikate të karakterit policor është si më poshtë: emri i organizatës që jep Certifikatën; Data e aplikacionit; emrat dhe adresat e personave të kryqëzuar (këta persona nuk kanë precedentë penalë); statusi martesor; më të afërmit; përshkrim me foton bashkangjitur e cila tregon datën dhe vendin e lindjes, gjatësinë, peshën, ngjyrën e syve/flokëve/lëkurës etj.; adresën ku aplikanti ka jetuar për pesë vitet e fundit; çdo dënim të aplikantit së bashku me datën, vendin dhe shkeljet e kryera.

Procedura për marrjen e certifikatës së personazhit të policisë

 1. Konsultohuni me degën tuaj lokale të zyrës së Sigurisë DPO për "Certifikatën e Karakterit të Policisë".
  Vizitoni këtë degë në qytetin tuaj dhe kërkojuni atyre të japin certifikatën e karakterit të policisë në mënyrë që ata t'ju japin një formular aplikimi.
 2. Plotësoni atë formular aplikimi, bashkëngjitni dokumentet e kërkuara me atë formular të renditur në formë dhe kthehuni në degën e Zyrës së Sigurisë. Tani ata do ta shënojnë këtë formular në stacionin tuaj të policisë lokale për shqyrtim.
 3. Tani ju duhet ta çoni këtë formular në stacionin e policisë lokale, ku SHO dhe DSP e zonës do t'ju japin leje pasi të kontrollojnë dokumentet tuaja
 4. Më në fund, ju duhet ta dorëzoni formularin tuaj në Zyrën e Degës së Sigurisë
 5. Merreni Certifikatën tuaj në tre ditët e ardhshme të punës.

Mbani Letra juaj origjinale e NIC, pasaportës dhe ndarjes së pronës ose marrëveshja e qirasë me fotografi të madhësisë së pasaportës që vizitojnë degën e sigurisë.

A kam nevojë për certifikatë të karakterit të policisë?

Nëse jetoni ndonjëherë në ndonjë vend, kontrolloni nëse qeveria e tyre kërkon certifikatë të karakterit policor apo jo për të provuar parimet e mira morale. Nëse nuk dëshironi asnjë problem kur udhëtoni jashtë shtetit ose kur aplikoni për një vizë për të kërkuar punë, është gjithmonë më mirë të merrni këtë Certifikatë.

Çfarë ndodh nëse nuk gjendet asnjë regjistrim?

Dikush mund të hasë në këtë situatë kur provon parimet e tyre morale për udhëtimet jashtë shtetit ose emigracionin. Mund të ndodhë kur aplikanti nuk ka jetuar në një vend për shumë vite ose ka lindur në një vend ku nuk ka të dhëna të disponueshme, ose ai/ajo ka jetuar jashtë në të kaluarën. Një rrugëdalje nga kjo situatë është të kesh dy persona të cilët janë gjithashtu të lirë nga precedentë penalë dhe e njohin aplikantin për t'i referuar te një qytetar i pastër.

Sa kohë mbetet e vlefshme Certifikata e Karakterit të Policisë?

Certifikata e karakterit policor mbetet e vlefshme vetëm pasi të përdoret një herë. Ju duhet një certifikatë tjetër e karakterit policor nëse doni të provoni përsëri parimet tuaja morale pas disa kohësh.

Pse është e rëndësishme një certifikatë e karakterit të policisë?

Një Certifikatë e Karakterit të Policisë është e rëndësishme sepse ndihmon për të verifikuar të kaluarën e një individi dhe historinë kriminale. Mund të përdoret për të siguruar që individët që punojnë me popullata të cenueshme, që trajtojnë informacione të ndjeshme ose që angazhohen në aktivitete të tjera me rrezik të lartë, nuk përbëjnë kërcënim për të tjerët. Mund të përdoret gjithashtu për të siguruar që individët që emigrojnë në një vend të ri nuk kanë një histori kriminale që mund të dëmtojë potencialisht sigurinë dhe sigurinë e atij vendi.

Çfarë informacioni përmban një certifikatë e karakterit të policisë?

Certifikata e Karakterit të Policisë zakonisht përmban informacion për çdo dënim penal ose çështje në pritje kundër individit, si dhe çdo informacion tjetër të rëndësishëm që lidhet me historinë e tyre kriminale. Certifikata mund të përmbajë gjithashtu informacion në lidhje me çdo aplikim të mëparshëm për një certifikatë të karakterit policor.

Sa kohë është e vlefshme një certifikatë e karakterit policor?

Vlefshmëria e një Certifikate të Karakterit të Policisë ndryshon në varësi të vendit ku është lëshuar dhe qëllimit për të cilin përdoret. Në përgjithësi, shumica e Certifikatave të Karaktereve të Policisë janë të vlefshme për një periudhë nga 6 muaj deri në 1 vit. Megjithatë, disa vende mund të kërkojnë që të merret një certifikatë e re për çdo aplikim të ri.

Sa kushton një certifikatë e karakterit të policisë?

Kostoja e një Certifikate të Karakterit të Policisë ndryshon në varësi të vendit ku është lëshuar dhe kohës së përpunimit. Në disa vende, certifikata mund të jetë pa pagesë, ndërsa në të tjera, mund të ketë një tarifë që varion nga disa dollarë në qindra dollarë. Është e rëndësishme të kontrolloni kërkesat dhe tarifat specifike në vendin ku po aplikoni.

Sa kohë duhet për të marrë një certifikatë të karakterit policor?

Koha e përpunimit për një Certifikatë të Karakterit të Policisë ndryshon në varësi të vendit ku është lëshuar dhe metodës së përpunimit. Në disa raste, mund të duhen disa ditë për të marrë certifikatën, ndërsa në të tjera, mund të duhen disa javë apo edhe muaj. Është e rëndësishme të kontrolloni kohët specifike të përpunimit në vendin ku po aplikoni dhe të planifikoni në përputhje me rrethanat.

A ka ndonjë alternativë për një certifikatë të karakterit të policisë?

Në disa raste, mund të ketë dokumente alternative që mund të përdoren në vend të një certifikate të karakterit të policisë. Për shembull, në disa vende, në vend të një certifikate të karakterit policor mund të pranohet një kontroll i të dhënave kriminale ose një kontroll i historikut. Është e rëndësishme të kontrolloni kërkesat specifike në vendin ku po aplikoni dhe të siguroheni që çdo dokument alternativ të plotësojë kriteret e nevojshme.

Po nëse ka probleme me certifikatën tuaj të karakterit të policisë?

Nëse ka probleme me Certifikatën tuaj të Karakterit të Policisë, të tilla si informacione të pasakta ose të paplota, është e rëndësishme të kontaktoni autoritetin përkatës të policisë për të korrigjuar problemin. Në disa raste, mund të jetë e nevojshme të sigurohet dokumentacion ose informacion shtesë për të sqaruar çdo mospërputhje. Është e rëndësishme që të adresohen çdo çështje sa më shpejt të jetë e mundur për të shmangur çdo vonesë në procesin e aplikimit.

A mund të apeloni një vendim të marrë në bazë të një certifikate të karakterit të policisë?

Nëse një vendim merret bazuar në një certifikatë të karakterit të policisë me të cilën nuk jeni dakord, si p.sh. refuzimi i vizës ose tërheqja e ofertës së punës, mund të jetë e mundur të apeloni vendimin. Procesi specifik për apelimin e një vendimi ndryshon në varësi të vendit dhe llojit të vendimit që apelohet. Është e rëndësishme të kërkoni këshilla ligjore dhe të ndiqni procedurat e duhura kur apeloni një vendim.

A mund të përdoret një certifikatë e karakterit policor në vende të tjera?

Në shumë raste, një certifikatë e karakterit policor të lëshuar në një vend mund të përdoret në vende të tjera. Megjithatë, është e rëndësishme të kontrolloni kërkesat specifike në vendin ku po aplikoni për t'u siguruar që certifikata plotëson kriteret e nevojshme. Në disa raste, mund të jetë e nevojshme të merret një certifikatë e re ose të përkthehet certifikata në gjuhën e vendit ku përdoret.

Cilat janë disa këshilla për marrjen e një certifikate të karakterit policor?

Disa këshilla për marrjen e një certifikate të karakterit policor përfshijnë:

 • Hulumtoni kërkesat dhe tarifat specifike në vendin ku po aplikoni.
 • Planifikoni përpara dhe lini kohë të mjaftueshme për përpunim dhe çdo vonesë të mundshme.
 • Sigurohuni që të gjitha informacionet e dhëna në aplikacion të jenë të sakta dhe të plota.
 • Adresoni çdo problem me certifikatën sa më shpejt të jetë e mundur për të shmangur vonesat në procesin e aplikimit.
 • Kërkoni këshilla ligjore nëse është e nevojshme.

konkluzioni

Certifikata e Karakterit të Policisë është një dokument i rëndësishëm që konfirmon historinë kriminale të një individi. Kërkohet për një sërë qëllimesh, duke përfshirë punësimin, imigrimin, licencimin dhe punën vullnetare. Procesi për marrjen e një Certifikate të Karakterit Policor ndryshon në varësi të vendit ku po aplikoni dhe është e rëndësishme të siguroheni që të plotësohen të gjitha kërkesat dhe çdo çështje të adresohet sa më shpejt të jetë e mundur.

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është një certifikatë e karakterit të policisë?

Certifikata e Karakterit të Policisë është një dokument zyrtar që verifikon historinë kriminale të një individi. Ai lëshohet nga një autoritet policor në vendin ku individi banon ose ka banuar në të kaluarën.

Kush ka nevojë për një certifikatë të karakterit policor?

Personave që po aplikojnë për punë të caktuara, viza, licenca ose punë vullnetare mund t'u kërkohet të marrin një Certifikatë të Karakterit të Policisë. Kërkesat specifike ndryshojnë në varësi të vendit dhe qëllimit të aplikimit.

Sa kohë është e vlefshme një certifikatë e karakterit policor?

Periudha e vlefshmërisë së Certifikatës së Karakterit të Policisë ndryshon në varësi të vendit ku është lëshuar dhe qëllimit të aplikimit. Në disa raste, ajo mund të jetë e vlefshme për disa muaj, ndërsa në të tjera, mund të jetë e vlefshme për disa vjet. Është e rëndësishme të kontrolloni periudhën specifike të vlefshmërisë në vendin ku po aplikoni.

Sa kushton një certifikatë e karakterit të policisë?

Kostoja e një Certifikate të Karakterit të Policisë ndryshon në varësi të vendit ku është lëshuar dhe kohës së përpunimit. Në disa vende, certifikata mund të jetë pa pagesë, ndërsa në të tjera, mund të ketë një tarifë që varion nga disa dollarë në qindra dollarë. Është e rëndësishme të kontrolloni kërkesat dhe tarifat specifike në vendin ku po aplikoni.

A mund të përdoret një certifikatë e karakterit policor në vende të tjera?

Në shumë raste, një certifikatë e karakterit policor të lëshuar në një vend mund të përdoret në vende të tjera. Megjithatë, është e rëndësishme të kontrolloni kërkesat specifike në vendin ku po aplikoni për t'u siguruar që certifikata plotëson kriteret e nevojshme. Në disa raste, mund të jetë e nevojshme të merret një certifikatë e re ose të përkthehet certifikata në gjuhën e vendit ku përdoret.