Opis

The Chinese Academy of Sciences (CAS) oferuje pakiet stypendiów międzynarodowych, zbiorczo nazywanych „Międzynarodowa inicjatywa stypendialna prezydenta CAS (PIFI)”, aby wspierać wysoko wykwalifikowanych naukowców międzynarodowych i studentów studiów podyplomowych w pracy i studiowaniu w instytucjach CAS oraz wzmocnić ich współpracę naukową z badaczami CAS. Program PIFI jest dostępny dla czterech kategorii naukowców i studentów z zagranicy: wybitnych naukowców, naukowców wizytujących, doktorantów i doktorantów z zagranicy.

Stypendia

Kategoria A: PIFI dla wybitnych naukowców

Międzynarodowe stypendium prezydenta CAS dla Distinguished Scientists wspiera czołowych międzynarodowych naukowców w prowadzeniu wykładu w CAS przez 1-2 tygodnie. Każdy profesor jest zapraszany do odwiedzenia co najmniej dwóch instytucji powiązanych z CAS (instytutów badawczych lub uniwersytetów) w celu prowadzenia wykładów i interakcji z badaczami CAS i studentami studiów podyplomowych. Oczekuje się również, że będzie on gościł badaczy podoktoranckich CAS na koszt CAS w swoim laboratorium na pobyt badawczy trwający 1-3 miesiące.

To stypendium zapewnia każdemu laureatowi stypendium w wysokości50 000 tygodniowo, aby pokryć wszystkie wydatki związane z tą wycieczką wykładową, w tym międzynarodowy lot w obie strony,zakwaterowanie, wyżywienie, transport i honorarium.

Eligibility Criteria

Kandydaci powinni być naukowcami o ugruntowanej pozycji i uznanymi na arenie międzynarodowej naukowcami w swoich dziedzinach badawczych, posiadającymi:uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe oraz prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia, nagrody lub wyróżnienia.

Kategoria B: PIFI dla naukowców wizytujących

Międzynarodowe stypendium prezydenta CAS dla naukowców wizytujących wspiera wybitnych międzynarodowych naukowców w realizacji wspólnych projektów w instytucjach stowarzyszonych z CAS przez 1-12 miesięcy. Stypendium ma na celu stworzenie lub wzmocnienie partnerstwa pomiędzy instytucjami goszczącymi CAS a instytucjami macierzystymi stypendystów.

Stypendium zapewnia miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne w Chinach i podróż w obie strony w klasie ekonomicznejpodróż zagraniczna. Laureaci tytułu profesora zwyczajnego lub równorzędnego, nadzwyczajnego lub równorzędnego oraz docenta lub równorzędnego otrzymają stypendia naukowe40 000,30 000 iodpowiednio 20 000 miesięcznie.

Eligibility Criteria

Kandydaci powinni posiadać:

1.Tytuł naukowy co najmniej adiunkta lub równorzędny;

2.rekord wybitnego dorobku naukowego;

3.Pięcioletnie doświadczenie zawodowe w znanej uczelni, instytucji badawczej lub międzynarodowej korporacji;

4.Wspólna propozycja badawcza przygotowana we współpracy z instytucją goszczącą CAS.

*Wybrani kandydaci z Wielkiej Brytanii do kategorii B są wspierani przez programy wymiany CAS-Royal Society w ramach „Brytyjsko-Chińskiego Funduszu Partnerstwa na rzecz Badań i Innowacji”.

Kategoria C: PIFI dla badaczy z tytułem doktora

Międzynarodowe stypendium prezydenta CAS dla badaczy podoktoranckich wspiera obiecujących młodych międzynarodowych naukowców w prowadzeniu badań w instytucjach stowarzyszonych z CAS przez 1-2 lata.

CAS oferuje badaczom ze stopniem doktora roczną pensję na pokrycie kosztów utrzymania i ubezpieczenia zdrowotnego w Chinach. Każdy wybrany laureat otrzyma stypendium przed opodatkowaniem w wysokości200 000 rocznie. Ponadto stypendium zapewnia podróż międzynarodową w obie strony w klasie ekonomicznej.

Eligibility Criteria

Kandydaci powinni:

1.Być obywatelami kraju, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Chinami

2.Posiadać doktorat z nauk przyrodniczych lub technologicznych;

3.być w wieku poniżej 40 lat;

4.Mieć rekomendację od badacza prowadzącego CAS;

5.być w stanie dobrze komunikować się z badaczem prowadzącym CAS;

6.Przedstaw wspólną propozycję badawczą przygotowaną we współpracy z instytucją goszczącą CAS.

*Wybrani brytyjscy kandydaci do kategorii C są wspierani przez programy wymiany CAS-Royal Society w ramach „Brytyjsko-Chińskiego Funduszu Partnerstwa na rzecz Badań i Innowacji”.

Kategoria D: PIFI dla międzynarodowych doktorantów

Stypendium prezydenta CAS-TWAS dla międzynarodowych doktorantów wspiera 200 międzynarodowych absolwentów każdego roku, aby uzyskać stopień doktora na Uniwersytecie Chińskiej Akademii Nauk (UCAS), Uniwersytecie Nauki i Technologii w Chinach (USTC) lub instytutach CAS wokół Chiny.

Studenci zagraniczni będą odbywać regularne kursy szkoleniowe w UCAS/USTC przez około rok oraz prowadzić badania i prace doktorskie w instytutach CAS. Oprócz zwolnienia z czesnego program ten zapewni wsparcie w podróży i opłaty za wniosek wizowy dla wybranego laureata, a także miesięczny dodatek dla każdego laureata.

Eligibility Criteria

Kandydaci powinni:

1.Być obywatelami kraju, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Chinami;

2.być w wieku poniżej 35 lat;

3.Nie ma innych zadań w okresie jego/jej stypendium;

4.Spełnij kryteria przyjęć dla studentów zagranicznychUCAS/USTC;

5.Posiadać tytuł magistra przed rozpoczęciem okresu stypendialnego;

6.Biegła znajomość języka angielskiego lub chińskiego;

PROCEDURA APLIKACJI

1.Wnioski dla kategorii A, B lub C należy składać za pośrednictwem głównej instytucji goszczącej afiliowanej w CAS. Zgłoszenia złożone przez osoby fizyczne NIE będą przyjmowane.

Przed zastosowaniem:

Zidentyfikuj odpowiedniego naukowca goszczącego CAS pracującego jako członek wydziału w instytucji przyjmującej stowarzyszonej z CAS. (Pełną listę instytucji goszczących zrzeszonych w CAS można znaleźć w:http://english.cas.cn/institutes/research_bodies/.)

Opracuj krótkoterminowy program gościa lub propozycję badawczą z badaczem prowadzącym CAS przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.

Przed złożeniem należy przygotować następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim (Proszę pobrać formularz zgłoszeniowy ze stronyhttp://english.bic.cas.cn/AF/Fe/202207/P020220723556104375165.xls)

Najnowsze zdjęcie cyfrowe w formacie paszportowym (w kolorze)

Kopia strony z danymi paszportowymi

Osobiste CV w języku angielskim (w tym wykształcenie i doświadczenie zawodowe)

Kopia najwyższego uzyskanego dyplomu wykształcenia/świadectwa stopnia naukowego i/lub świadectwa kwalifikacji zawodowych

Propozycja badawcza (oprócz kandydatów na wybitnych naukowców), zawierająca obiektywny, szczegółowy opis projektu, harmonogram i powody współpracy

Jeden list polecający od badacza prowadzącego CAS, w języku chińskim

W przypadku habilitantów dwa listy rekomendacyjne od dwóch profesorów w odpowiednich dziedzinach (z których jeden powinien być byłym promotorem wnioskodawcy)

Przedłożona praca:

Wyślij formularz zgłoszeniowy i wszystkie materiały do swojego badacza prowadzącego CAS, a on/ona weźmie odpowiedzialność za złożenie wniosku za pośrednictwem naszego internetowego systemu aplikacji

Jeżeli wnioskodawca zamierza współpracować z więcej niż jedną instytucją CAS, za złożenie wniosku odpowiada główna instytucja goszcząca.

Zauważyć:

Termin nadsyłania wszystkich materiałów i wniosków upływa:1 września każdego roku.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

chińskiAkademianauk

Droga Sanlihe 52, Dzielnica Xicheng, Pekin 100864, Chiny

Tel: +86-10-68597521

Faks: +86-10-6851 1095

E-mail:casfellowship@cashq.ac.cn

Stronie internetowej:http://english.bic.cas.cn/

2. Zgłoszenia do kategorii D muszą zostać zaakceptowane przez opiekuna nadrzędnego CAS. Wniosek NIE MOŻE być złożony jednocześnie do UCAS i USTC.

Przed zastosowaniem:

Zidentyfikuj uprawnionego przełożonego gospodarza powiązanego z uniwersytetami UCAS/USTC, szkołami lub instytutami CAS orazwyślij mu e-mail wyjaśniający wraz z CV i propozycją badań.

Odwiedź UCAS lubUSTCaby uzyskać listę uprawnionych szkół/instytutów i opiekunów.

Przed złożeniem należy przygotować następujące dokumenty:

Formularz wniosku o przyjęcie dla studentów zagranicznych

Strona z komentarzami przełożonego z podpisem przełożonego goszczącego i pieczątką instytucji powiązanej z CAS

Dwa listy polecające od dwóch sędziów zaznajomionych z Tobą i Twoją pracą (najlepiej członkowie TWAS, ale nie jest to obowiązkowe)

Poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa ukończenia studiów wyższych (zarówno licencjackich, jak i podyplomowych; absolwenci, którzy właśnie ukończyli studia, mogą przedstawić świadectwo ukończenia studiów)

Dowód znajomości języka angielskiego i/lub chińskiego

Notarialnie poświadczona kserokopia transkrypcji zarówno studiów licencjackich, jak i podyplomowych

Pełne CV

Szczegółowa propozycja badań

Kopia strony z danymi paszportowymi

Photocopies of all the title pages and abstracts of maximum 5 published academic papers;

Formularz badania fizykalnego cudzoziemca

Przedłożona praca: 

Odwiedź oficjalną stronę UCAS (http://english.ucas.ac.cn/Pages/default.aspx) lub USTC (http://en.ustc.edu.cn/) w zaproszeniu do składania wniosków. Każdy wnioskodawca powinien postępować zgodnie z instrukcją złożenia wniosku.

NIE WYSYŁAJ żadnej dokumentacji pomocniczej bezpośrednio do oddziału UCAS lub USTC Fellowship.

Zauważyć:

Kandydaci, którzy obecnie zdobywają stopień doktora na jakimkolwiek uniwersytecie/instytucji w Chinach NIE MOGĄ ubiegać się o stypendium prezydenta CAS-TWAS.

Termin nadsyłania wszystkich materiałów i wniosków upływa:31 marca każdego roku.

W przypadku dalszych zapytań prosimy o kontakt:

Osoby ubiegające się o UCAS proszę pytać:

CAS-TWAS President's Fellowship Program Biuro UCAS (UCAS)

Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk

19A Yuquanlu, Pekin, 100049, Chiny

Tel: +86 10 88256424/6206

Faks: +86 10 88256207

E-mail: prezydent-fellowship@ucas.ac.cn

Osoby ubiegające się o USTC proszę pytać:

CAS-TWAS President's Fellowship Program Biuro USTC (USTC)

Uniwersytet Nauki i Technologii w Chinach

96 Jinzhai Road, Hefei, Anhui, 230026 Chiny

Tel: +86 551 63607981

Faks: +86 551 63607982

E-mail: Presidentfellow@ustc.edu.cn