អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែនមានទំហំដូចគ្នាទៅនឹងប័ណ្ណបើកបរ និងជាភស្តុតាងផ្លូវការរបស់អ្នកអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិ។ ពួកវាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ អ្នកត្រូវការថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន។វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើវា។

មុនពេលដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ អ្នកត្រូវតែធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ហើយបន្ទាប់ពីអ្នកអាចធ្វើបាន។ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែនហើយបញ្ជូនវាជាមួយឯកសាររបស់អ្នក។