Studying medicine is a dream for many students, but the high cost of education can be a major roadblock. Fortunately, there are many opportunities for students to pursue their dreams without breaking the bank. One such opportunity is to study MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) in China. China offers a number of scholarships for international students who wish to pursue MBBS in the country. In this article, we will discuss how to apply for MBBS scholarships in China, the benefits of studying MBBS in China, and everything else you need to know.

Benefits of Studying MBBS in China

Studying MBBS in China has several advantages. First, the cost of education in China is significantly lower compared to many other countries. This makes it an attractive option for students who wish to pursue their dreams of becoming doctors without incurring a large amount of debt.

Second, China has a high standard of medical education, with many of its universities ranking among the best in the world. This ensures that students receive a high-quality education that is recognized globally.

Third, studying in China provides students with an opportunity to experience a new culture and way of life. This can be a valuable experience that can broaden students’ horizons and help them become more globally aware.

MBBS Scholarship in China: Overview

China offers a range of scholarships for international students who wish to pursue MBBS in the country. These scholarships are provided by the Chinese government, as well as by individual universities.

The scholarships cover tuition fees, and accommodation, and sometimes even provide a stipend for living expenses. However, the number of scholarships available is limited, and the competition is high.

Eligibility Criteria for MBBS Scholarships in China

To be eligible for MBBS scholarships in China, students must meet certain criteria. These include:

 • Students must be non-Chinese citizens.
 • Students must have a high school diploma or equivalent.
 • Students must be in good health.
 • Students must meet the language requirements for the program they wish to apply for.

Types of MBBS Scholarships in China

There are several types of MBBS scholarships available in China, including:

 • Chinese Government Scholarship: This scholarship is provided by the Chinese government and covers tuition fees, accommodation, and a living allowance.
 • University Scholarship: This scholarship is provided by individual universities and covers tuition fees and sometimes accommodation and living expenses.
 • Confucius Institute Scholarship: This scholarship is provided by the Confucius Institute and covers tuition fees, accommodation, and a living allowance.

How to Apply for MBBS Scholarships in China

To apply for MBBS scholarships in China, students must follow these steps:

 • Choose the universities they wish to apply to.
 • Check the eligibility criteria for each university and scholarship program.
 • Gather all required documents.
 • Complete the online application form.
 • Submit the application along with all required documents.

Required Documents for MBBS Scholarship Application

To apply for MBBS scholarships in China, students must provide the following documents:

Timeline for MBBS Scholarship Application

The application period for MBBS scholarships in China varies depending on the university and scholarship program. It is important to check the specific deadlines for each program.

In general, the application period for Chinese Government Scholarships begins in early January and ends in early April. The application period for university scholarships may vary, but it usually starts in February or March.

Selection Process for MBBS Scholarships in China

The selection process for MBBS scholarships in China is highly competitive. The universities and scholarship providers consider several factors, including academic performance, language proficiency, extracurricular activities, and personal qualities.

After reviewing the applications, the universities and scholarship providers will invite the most qualified candidates for an interview. The final decision will be based on the results of the interview, as well as the overall application.

Living Expenses in China for International Students

Living expenses in China vary depending on the city and lifestyle. On average, international students can expect to spend around 2,000 to 3,000 RMB (about $300 to $450 USD) per month on accommodation, food, and other expenses.

MBBS Curriculum in China

The MBBS curriculum in China follows the same basic structure as in other countries, with courses in basic medical sciences, clinical medicine, and clinical practice. The curriculum is taught in English or Chinese, depending on the program.

The MBBS program in China usually takes six years to complete, including one year of internship. During the internship year, students will gain practical experience in hospitals and clinics.

Top Medical Universities in China for International Students

China has many excellent medical universities that offer MBBS programs for international students. Some of the top universities include:

 • Peking University Health Science Center
 • Fudan University Shanghai Medical College
 • Tongji University School of Medicine
 • Zhejiang University School of Medicine
 • Huazhong University of Science and Technology Tongji Medical College

Prospects for International Students After Completing MBBS in China

International students who complete their MBBS in China can choose to practice medicine in China, their home country, or in other countries around the world. However, it is important to note that the requirements for practicing medicine vary depending on the country.

Advantages of Studying MBBS in China

Studying MBBS in China has several advantages, including:

 • Low cost of education
 • High quality of education
 • Cultural immersion
 • Global recognition of the degree
 • Opportunity to learn a new language

Challenges Faced by International Students Studying MBBS in China

Studying MBBS in China can be challenging for international students, especially if they are not familiar with the language and culture. Some of the challenges include:

 • Language barrier
 • Cultural differences
 • Homesickness
 • Adapting to a new education system

Կան 45 չինական համալսարաններ, որոնք առաջարկում են MBBS Չինաստանում անգլերեն լեզվով և այս համալսարանները հաստատված են Չինաստանի կրթության նախարարության կողմից:
Միջազգային ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ CSC կրթաթոշակներ MBBS ուսումնասիրությունների համար (MBBS Չինաստանում) -ի ցանկը Համալսարաններ, որոնք առաջարկում են Չինաստանի կրթաթոշակներ MBBS ծրագրի միջազգային ուսանողների համար տրված է ստորև։ Եվ դուք կարող եք ստուգել մանրամասն կատեգորիաները Չինաստանի կրթաթոշակներ համար MBBS ծրագիր(MBBS Չինաստանում) այս բուհերում:

MBBS կրթաթոշակներ Չինաստանում

Ոչ

Համալսարանի անվանումը

Կրթաթոշակի տեսակը

1ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
2ՋԻԼԻՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
3ԴԱԼՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
4ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
5ՏԻԱՆՋԻՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
6ՇԱՆԴՈՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; ԱՄՆ
7ՖՈՒԴԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
8ՍԻՆՑԶՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
9ՆԱՆՋԻՆԳԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
10ՋԱՆԳՍՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ; Է.Ս
11WENZHOU ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
12ՉԺԵՋՅԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
13ՈՒՀԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; ԱՄՆ
14ՀՈՒԱԺՈՆԳԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; ԱՄՆ
15XI'AN JIAOTONG ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; ԱՄՆ
16ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
17ՋԻՆԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
18ԳՈՒԱՆՔՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
19ՍԻՉՈՒԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS
20ՉՈՆՔԻՆԳԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCLGS
21ՀԱՐԲԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCLGS; ԱՄՆ
22ԲԵՅՀՈՒԱ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
23ԼԻԱՈՆԻՆԳ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS
24ՑԻՆԴԱՈ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
25ՀԵԲԵՅԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS
26ՆԻՆԳՍԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
27ՏՈՆՋԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
28ՇԻՀԵԶԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS
29ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
30ՅԱՆՉԺՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS
31ՆԱՆՏՈՆԳԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCLGS
32ՍՈՈՉՈՎԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
33ՆԻՆԳԲՈ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
34ՖՈՒՋՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
35ԱՆՀՈՒԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
36ՍՈՒԺՈՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋCLGS; ԱՄՆ
37ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵՔ ԿՈՐԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
38ՉԺԵՆԺՈՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; ԱՄՆ
39ԳՈՒԱՆԺՈՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
40SUN YAT-SEN ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ
41ՇԱՆԹՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
42ԿՈՒՆՄԻՆԳ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS
43ԼՈՒԺՈՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋCLGS; ԱՄՆ
44ՀՅՈՒՍԻՍԻ ՍԻՉՈՒԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCLGS
45XIAMEN ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆCGS; CLGS; ԱՄՆ

Նախքան ցուցակը տեսնելը, դուք պետք է իմանաք հետևյալ նշումը, որը ձեզ համար շատ կարևոր է աղյուսակը հասկանալու համար։
Նշում: CGS. Չինաստանի կառավարության կրթաթոշակ (ամբողջական կրթաթոշակ, ինչպես դիմել CGS)
CLGS: Չինաստանի տեղական ինքնակառավարման կրթաթոշակ (Ինչպես դիմել CLGS)
ԱՄՆ. Համալսարանական կրթաթոշակներ (կարող է ներառել ուսման վարձը, կացարան, ապրելու նպաստ և այլն)
ES: Ձեռնարկությունների կրթաթոշակ (ստեղծվել է Չինաստանում կամ այլ երկրներում ձեռնարկությունների կողմից)

Առանց կրթաթոշակների

Որքա՞ն է արժե Չինաստանում MBBS սովորելը:
կողմից առաջարկվող ծրագրերի մեծ մասը Չինական համալսարաններ հովանավորվում են Չինաստանի կառավարություն դա նշանակում է, որ միջազգային ուսանողները պարտավոր չեն վճարել ուսման վարձը: Բայց,բժշկականևբիզնեսծրագրերը այս կատեգորիայում չեն: Ամենաէժան ծրագիրըMBBS Չինաստանում ծախսերը մոտ 22000 RMB տարեկան; համեմատաբար ամենաթանկըMBBS ծրագիր Չինաստանումկկազմի տարեկան 50000 RMB: MBBS ծրագրի տարեկան միջին արժեքը կկազմի շուրջ 30000 RMB:

ՀՏՀ

Are MBBS scholarships in China available to international students?

Yes, China offers a range of scholarships for international students who wish to study MBBS in China.

What are the requirements for applying for MBBS scholarships in China?

The requirements may vary depending on the university and scholarship program, but in general, students must provide a completed application form, high school diploma or equivalent, transcripts of high school grades, a valid passport, a personal statement or study plan, two letters of recommendation, a physical examination form, and proof of language proficiency.

What is the MBBS curriculum in China like?

The MBBS curriculum in China follows the same basic structure as in other countries, with courses in basic medical sciences, clinical medicine, and clinical practice. The curriculum is taught in English or Chinese, depending on the program.

How long does it take to complete the MBBS program in China?

The MBBS program in China usually takes six years to complete, including one year of internship.

What are the advantages of studying MBBS in China?

Studying MBBS in China has several advantages, including low cost of education, high quality of education, cultural immersion, global recognition of the degree, and the opportunity to learn a new language.

What are the challenges faced by international students studying MBBS in China?

Some of the challenges faced by international students studying MBBS in China include the language barrier, cultural differences, homesickness, and adapting to a new education system.

Եզրակացություն

Studying MBBS in China is an excellent opportunity for international students who wish to pursue their dreams of becoming doctors without incurring a large amount of debt. China offers a range of scholarships for MBBS students, as well as high-quality education and cultural immersion. However, studying in China can also be challenging, and students should be prepared to adapt to a new language and culture.