Dokumente-attesteringsprosedure vir visumproses

Attestasie is baie belangrik vir enige student wat bereid is om oorsee te gaan vir hoër studies of werk. Jy moet jou gewaarmerkte dokumente van Raad en HEC toon. As jy dit van nou af begin, sal dit jou tyd en geld bespaar ten tyde van die visumproses. Voorstel: Volg eenvoudig hierdie volledige proses en maak jou dokumente voor middel Augustus gereed.

1ste stap is Raadsverifikasie-metriek en Fsc

2de Stap Gaan vir IBCC

3de Stap is HEC

Laaste stap is attestasie van MOFA

Gaan dan na die ambassade


Raadsverifikasie Metrieke en Fsc


1-Vir Raadsverifikasie, Neem 2 fotostate van jou Matriek en FA/F.Sc. graad met jou CNIC-afskrifte wat deur die graad 18-beampte getuig.

2-Than vra vanuit die venster van navraag oor die fooi van buitelandse visumdokumente. Fooi normaalweg 1000-3000. Varieer van bord tot bord. Betaal die fooi en dien die Challan saam met jou dokumente in. Dokumente-attesteringsprosedure vir visumproses

3-Die sal vir jou 'n gewaarmerkte graad gee met verseëlde koevert van jou graad of fotokopie en Sertifikaat oor oorspronklike graadverifikasie.

Let wel: Neem al die dokumente na IBCC vir verdere attestasie. Dokumente-attesteringsprosedure vir visumproses


IBCC Reëls van Attestasie:


Nr. IBCC/ATN-REËLS/8118-86 12 Desember 2022

Onderwerp;- IBCC REËLS/PROSEDURE VIR ATTESTERING VAN SSCs/HSSCs/

DIPLOMA's/SHAHADAT-UL-SAANVIAT-UL-AAMA/SHAHADAT-ULSAANVIAT-UL-KHASA/SKOOLVERLATSERTIFIKATE/PUNTESTATE/UITSLAGKAART ENS.

Verwysing word uitgenooi na Resolusie No.5 van die 113de vergadering van Interraadkomitee van Voorsitters gehou op 19-20 September 2022, by AJK Mirpur.

2. Tydens die vergadering onder verwysing, die volgende Reëls van Interraadskomitee van Voorsitters vir attestering van Sekondêre Skoolsertifikate, Hoër Sekondêre Skoolsertifikate uitgereik deur Rade van Intermediêre en Sekondêre Onderwys in Pakistan, Diplomas deur Rade van Tegniese Onderwys ens., Shahadat- ul-Saanviat-ul-Aama, Shahadat-ul-Saanviat-ul-Khasa deur erkende Deeni Madaris van Pakistan, Skoolverlatingsertifikate, Puntestate, Uitslagkaart
ens.

Aansoekvorm is goedgekeur:-

1-Aansoekvorm (1-bladsy) kan verkry word by Venster/onthaal wat gratis beskikbaar is (aangeheg). Aansoekvorm kan ook afgelaai word vanaf die webwerf van IBCC (www.ibcc.edu.pk,). Maak asseblief seker dat jy al die kolomme invul. Indien enige kolom(me) leeg gelaat word, sal IBCC moontlik nie die saak kan verwerk nie.

2-Al die SSC's, HSSC's, Diplomas, Shahadat-ul-Saanviat-ul-Aama, Shahadatul-Saanviat-ul-Khasa, Puntestate, Skoolverlaatsertifikaat, ens. moet by die uitreikingsowerheid/Raad van Intermediêre en Sekondêre Onderwys/verifieer word. Raad van Tegniese Onderwys betrokke voordat dit aan IBCC voorgelê word vir attestering. IBCC sal slegs daardie sertifikate getuig wat deur die onderskeie uitreikingsowerheid geverifieer is.

3-Slegs die sertifikate van daardie Privaatskole/Kolleges/inrigtings wat óf geaffilieer is met 'n Raad vir Intermediêre en Sekondêre Onderwys, Raad van Tegniese Onderwys óf geregistreer is by die Direktoraat van Onderwys, sal gewaarmerk word. Die aansoeker sal die dokument by die onderskeie BISE, AHO en Direktoraat van Onderwys geverifieer kry
ens voordat jy dieselfde by IBCC deponeer. Hy sal bewys lewer van sodanige affiliasie of registrasie bv. afskrif van affiliasie/registrasiesertifikaat/brief ens.

4-Indien die sertifikaat eg gevind word, in alle opsigte in orde is en voldoen aan die vereistes van Reëls van IBCC, BISE, BTE, Regering, onderskeie instelling(s) ens. sal dit gewaarmerk en afgelewer word op die volgende werksdag van die datum van deposito.

5-In die geval van behoefte, verduideliking, twyfel of enige feit/besondere/ding oor sertifikaat is nie duidelik nie, sal dit na verifikasie en voldoening aan die nodige vereistes gewaarmerk word.

6-Indien enige sertifikaat wat by IBCC ingedien is na verifikasie deur die IBCC vals/vals gevind word, sal dit verbeur word en nie aan die aansoeker terugbesorg word nie en die nodige stappe ingevolge die Reëls van IBCC sal teen die aansoeker/houer van die sertifikaat geneem word. Attestasieprosedure vir visumproses

7-Attestasie van oorspronklike sertifikaat(e) is verpligtend. Dokumente-attesteringsprosedure vir visumproses

8-Fotokopie van die sertifikaat sal geattesteer word na attestasie van oorspronklike sertifikaat.

9-Aansoekers van die provinsies Baluchistan, NWFP, Punjab en Sindh sal hul sertifikate vir attestasie indien by die streekkantore van IBCC geleë by alle provinsiale hoofkwartiere, dws Quetta, Peshawar, Lahore en Karachi. Naam, benaming, adres, telefoon- en faksnommers van streekkantore is soos onder;-

Islamabad hoofkantoor
Assistent-sekretaris (attestering en akademici),
Interraadskomitee van Voorsitters,
By Federale Raad van Intermediêre en
Sekondêre Onderwysgebou,
H-8/4, Islamabad
Foon; (051) 9235019
Faks; (051) 9250451
(051) 9250454

Karachi-streekkantoor
Assistent-sekretaris (ekwivalensie en attestasie),
Interraadskomitee van Voorsitters,
By Raad vir Intermediêre Onderwysgebou,
Bakhtiari Jeugsentrum,
Noord Nazimabad,
Karachi-74700
Foon; (021) 36639878
Faks; (021) 36639878

Lahore-streekkantoor
Assistent-sekretaris (ekwivalensie en attestasie),
Interraadskomitee van Voorsitters,
By Raad van Intermediêre en
Sekondêre Onderwysgebou,
86-Mozangweg, Lahore
Foon; (042) 99203893
Faks; (042) 99203893

Peshawar-streekkantoor
Assistent-sekretaris (ekwivalensie en attestasie),
Interraadskomitee van Voorsitters,
By Raad van Intermediêre en
Sekondêre Onderwysgebou,
Jamrudweg, Peshawar
Foon; (091) 9216454
Faks; (091) 9216454

Quetta-streekkantoor
Mnr. Sher Jan,
Assistent-sekretaris (ekwivalensie en attestasie),
Interraadskomitee van Voorsitters,
By Raad van Intermediêre en
Sekondêre Onderwys, Quetta
Foon; (081) 826716
Faks; (081) 826710

10-Sertifikate vir attestering sal slegs van die houer van die sertifikaat, ouers, broers en susters aanvaar word.

11-Gewaarmerkte sertifikate sal slegs aan die houer van die sertifikaat, ouers, broers en susters afgelewer word.

12-Verwyder asseblief plastiekbedekking voordat sertifikaat gedeponeer word. Sertifikate met plastiekbedekking sal nie aanvaar word nie.

13-Kry asseblief 'n Challan-vorm van Window Office vir die deposito van fooi in 'n bank. Dit is gratis.

14-Fooi van Rs.200/- sal gehef word vir attestering van elke oorspronklike sertifikaat/dokument.

15-Fooi van Rs.100/- sal gehef word vir attestering van elke afskrif van oorspronklike sertifikaat/dokument

16-Fooi wat in die Bank gedeponeer is, is nie terugbetaalbaar nie.

17-Tyd vir die verskaffing van Aansoekvorms is van 0815 uur tot 1500 uur op alle werksdae behalwe Vrydae. Op Vrydae is dit van 0815 uur tot 1100 uur.

18-Afleweringstyd (volgende dag na die dag van deposito) op alle werksdae behalwe Vrydae vanaf 0815 uur tot 1500 uur. Op Vrydae is dit van 0815 tot 1100 uur.

19-Besoekure vanaf 1100 uur tot 1200 uur op alle werksdae behalwe Vrydae. Op Vrydae is besoekure van 1030 uur tot 1130 uur.

20-Vir verdere besonderhede kan studente/aansoekers die onderskeie IBCC-vensterpersoneel besoek. Hulle sal alle moontlike hulp aan die aansoeker(s) verskaf.

21-Reëls van IBCC vir attestering van SSC's, HSSC's, Diplomas, Punteblaaie, ens. sal ingevoeg word in die webblad van IBCC vir inligting van die algemene publiek en ook om uitgebeeld te word op 'n prominente plek buite die perseel van al die vyf kantore van IBCC .

22-Alle werknemers sal pouse waarneem soos per Govt. reëls vir middagete en gebed.

 


HEC-vereistes vir graadverklaring:


Druk uit die Aansoekvorm van dieselfde dag.
1-Oorspronklike SSC, HSSC, Baccalaureusgraad en verder saam met uitslagkaarte / DMC's / Transkripsies.

2-Stel fotokopieë van dokumente wat hierbo gelys is vir HEC-rekord.

3-Afskrif van gerekenariseerde nasionale identiteitskaart/paspoort (in die geval van buitelandse burgers).

4-Ekwivalensie van HEC in die geval van Baccalaureus- of Meestersgraad, ens. uit die buiteland of Deeni Asnaad.

5-Indien 'n graad nie uitgereik is nie, kan die Gedetailleerde Punte Sertifikaat/Transkripsie attesteer word, mits:

6-Verifikasiebrief van die Kontroleur van Eksamen van die betrokke universiteit is aangeheg.

7-Die aansoeker het die graadprogram geslaag binne die drie jaar vanaf die datum van aanvang van die eksamen.

8-Indien aansoek deur 'n ander persoon as die graadhouer ingedien word, word die volgende dokumente vereis:

– Magtigingsbrief behoorlik betuig deur 'n graad 17-beampte vir die gemagtigde persoon.

– Afskrif van die gerekenariseerde identiteitskaart van die gemagtigde persoon.

9-Vir verklaring van "Shahadatul Almiya fil uloomm al Arabia wal Islamia" voer asseblief besonderhede van Middle, Aama, Khasa in die aanlyn aansoekvorm in en heg ekwivalensie aan wat deur HEC gegee word.

10-Vir attestasie van "Ekwivalensiebrief" uitgereik deur HEC, heg oorspronklike Ekwivalensiebrief aan saam met gewaarmerkte afskrifte van alle dokumente.

11-Vir die attestasie van "CPSP Fellowship/Lidmaatskap"-sertifikaat kry dit geverifieer van die kontroleerder van eksamens van CPSP voordat dit aan HEC ingedien word.

 

Let wel: HEC getuig eers van oorspronklike dokumente en dan fotostate. Geen versoek vir die attestasie van fotostate sal ontvang word sonder die attestasie van oorspronklike dokumente nie.


MOFA-verklaring en -reëls


Maandag tot Donderdag: 08:00 tot 13:00 Vrydag: 8:00 tot 12:00

Die Ministerie van Buitelandse Sake, Islamabad en al sy kantore in Peshawar, Lahore, Karachi en Quetta ken nie die inhoud of die egtheid van die dokument nie. Dit onderteken slegs die attestasie wat deur ander owerheid gemaak is, soos die opvoedkundige sertifikate wat geattesteer moet word IBCC en Hoër Onderwyskommissie, ens. Die Ministerie verifieer dus die handtekeninge van betrokke attesteringsowerhede. Hierdie dokumente sluit in:

 

Dokumente uitgereik deur v provinsiale en plaaslike regering word in die buiteland Pakistan gebruik;

  • Dokumente wat deur ons Buitelandse Sendinge geverifieer/gewaarmerk is wat bedoel is om in Pakistan aangebied te word

 

Verder getuig die Ministerie slegs dokumente in Oerdoe en Engelse weergawes. Dokument of die vertaling daarvan in enige ander taal behalwe Engels word nie gewaarmerk nie. Aansoekers kan hul gewaarmerkte dokumente laat vertaal van die vertaalsentrums, goedgekeur deur die betrokke diplomatieke sending, in Islamabad en direk by die ambassades indien. Dokumente sodra dit geattesteer is, sal vir ewig geldig bly en sal dus nie weer geattester word nie.

Bewys gemaak deur die kampkantore van die Ministerie van Buitelandse Sake in Lahore, Quetta, Peshawar, Karachi het dieselfde gewig en egtheid as die Ministerie van Buitelandse Sake, Islamabad, en sal dus nie herbevestig word nie. Fotokopie of vertaling van enige dokument sal geattesteer word wanneer die oorspronklike dokument aangebied word of dit deur 'n staatskoerant beampte van BPS-17 of hoër bekragtig word.

KANTORE/Magtig VIR ATTESTERING:

Die Ministerie verskaf konsulêre dienste by sy hoofkwartier in Islamabad sowel as by sy kampkantore in die vier provinsiale hoofstede. Adresse en telefoonnommers van hierdie kantore.

S. Nee.Kantoor adresTel. Geen.
1.Ministerie van Buitelandse Sake, Grondwetlaan,

Islamabad

051-9207895
051-9056524
2.Kampkantoor Karachi, Main Shahrah-e-Faisal, aangrensend aan FTC-gebou Karachi.021-9204989
021-9206690
3.Camp Office Lahore, No. 1-AC Off. Klubweg GOR-1,0429200247
042-9200249
4.Kampkantoor Peshawar, No. 66-C-1, Universiteitsweg, Universiteitsdorp Peshawar091-9218126
5.Kampkantoor Quetta, Kamer 28, 2de Vloer, Blok 07, Siviele Sekretariaat Balochistan, Quetta081-9203155

PROSEDURELE VEREISTE DIE MINISTERIE VAN BUITELANDSE SAKE:

S.Nr.AARD VAN DOKUMENTEAttestasiestempel (Rs) (beskikbaar by Poskantoor)PROSEDURELE VEREISTES
1Nikah Nama (Urdu)Rs. 5Seël van Nikah Registrateur; kopie kan wees
2 Geboorte
Sertifikate (Urdu)
Rs. 5uitgereik deur betrokke Sekretaris Unieraad of Hoofbeampte of Tehsil Munisipale Beampte of Uitvoerende Beampte van Cant Board.
3B. Vorm (Urdu)Rs. 5Uitgereik deur NADRA of ou B.vorm met die stempel van distriksregistrasiebeampte (in oorspronklike)
4Karakter
Sertifikaat
Rs. 5Uitgereik deur distrikspolisiebeampte
5Mediese sertifikaatRs. 5Uitgereik of medeonderteken deur Mediese Superintendent van enige Govt. Hospitaal
6Dood
Sertifikate (Urdu)
Rs. 5Uitgereik deur Sekretaris Unieraad saam met ID-kaart Kansellasiesertifikaat uitgereik deur NADRA of die betrokke registrasiekantoor.
7Egskeiding
Sertifikaat (Urdu)

Rs. 5Egskeidingsertifikaat moet deur die Voorsitter Arbitrasieraad van die Gebied uitgereik word of die hofuitspraak oor ontbinding van die huwelik moet vir attestasie voorgelê word.
8Rs. 10
Rs. 5
Beëdigde verklaring van Ouers en 'n ongetroude sertifikaat van Sekretaris/Nazim Unieraad moet saam met die beëdigde verklaring aangeheg word.
9ID kaart
Kansellasievorm (Urdu)
Rs. 5Uitgereik deur NADRA of distriksregistrasiebeampte.
10BestuurslisensieRs. 5Oorspronklike bestuurslisensie moet by die toonbank aangebied word saam met NOC uitgereik deur betrokke lisensie-uitreikingsowerheid. Slegs oorspronklike NOC word gewaarmerk. Afskrif van CARD-rybewys word ook attesteer.
11Skoolverlatingsertifikaat (Urdu)Rs. 5Skooleindsertifikaat van Klas I-IX mede-onderteken deur Distrik Onderwysbeampte en Klas X getuig deur Interraadskomitee van Voorsitter (IBCC).
12Sekondêre Skool SertifikaatRs. 5Bevestig deur IBCC
13Hoër Sekondêre Skool SertifikaatRs. 5Bevestig deur IBCC
14Diploma van Een jaar duur en kort kursusseRs. 25Hierdie sertifikate moet eers deur die Nasionale Opleidingsburo gewaarmerk word
15Baccalaureus- en MeestersgraadRs. 25Bevestig deur Hoër Onderwys
16Grade/Diplomasertifikate met betrekking tot

Mediese professionele persone PMDC Reg., ens. Ervaring Sertifikate
Rs.25Rs. 5
Al die dokumente moet eers deur die Ministerie van Nasionale Regulasies en Dienste gewaarmerk word. Die MBBS-graad moet deur HEC gewaarmerk word.
  • Die aansoeker self of sy familielid met magtigingsbrief;
  • Die persoon wat die dokumente namens sy familielid aanbied, moet sy/haar oorspronklike ID-kaart/paspoort/bestuurslisensie/universiteitskaart/skoolkaart/domisilie/kantoorkaart of enige van sy geldige ID toon.
  • Indien geen familielid van die aansoeker in Pakistan woon nie, word van die aansoeker verwag om 'n magtigingsbrief wat behoorlik onderteken is deur ons sending in die buiteland aan die gemagtigde persoon voor te lê om saam met ander verwante dokumente by die toonbank gebring te word.

TYDSTYD VIR ONTVANG EN TERUGKEER VAN DOKUMENTE:

Die dokumente wat attestasies benodig, kan op die gegewe tydsberekening by die konsulêre kantoorvenster ingedien word. Die gewaarmerkte dokumente sal waarskynlik na twee uur na hul indiening aan die aansoekers terugbesorg word.

DOKUMENTE NIE AANVAARBAAR VIR ATTESTERING NIE:

Die volgende dokumente in oorspronklike sowel as die afskrifte van hierdie dokumente is
nie deur die Ministerie van Buitelandse Sake getuig nie, aangesien dit nie onder die
bevoegdheid van die Ministerie:
 Paspoorte
 Woonplek
 ID-kaart
 Dokumente wat verband hou met onroerende eiendom (dws registers van die erwe en
landbougrond)


Drop Box Fasiliteit vir attestering van dokumente by Ministerie van Buitelandse Sake ensy kampkantore


Ten einde die algemene publiek te fasiliteer, is volgende koeriermaatskappye gemagtig om dokumente vir attestering (behalwe volmag) van die Ministerie van Buitelandse Sake en al sy kampkantore by vier provinsiale hoofkwartiere te ontvang. Dit is TCS, Gerry's, OCS, UPS, Luiperds. Hierdie Ministerie sal dokumente ontvang ten opsigte van Rawalpindi / Islamabad en sy voorstede. Dokumente van ander stede sal deur die onderskeie kampkantoor ontvang word.

a) Dienskoste:

Rs. 100/- In City (Rawalpindi-Islamabad, Karachi, Quetta, Peshawar, Lahore)
Rs. 200/- Out-City (Enige stad anders as hierbo genoem)

i. Diensheffings sal alle belastings insluit.

ii. Geen bykomende diensfooie/versteekte heffings sal toelaatbaar wees nie.

iii. Die dienskoste is vir elke aansoeker/saak en nie vir elke dokument nie.

Let wel: Uitgawes aan seëls wat op dokumente aangebring moet word, sal gedra word deur die
aansoeker.

b) Verlies van dokumente deur die koeriermaatskappye:

i. Die Koeriermaatskappy sal verantwoordelik wees vir die totale koste van die rekonstruksie van enige dokumente, hetsy beskadig of verlore.

ii. Enige koste verbonde aan vervoer/verblyf van die persoon

wie se dokumente beskadig/verlore is, sal ook deur die Koeriermaatskappy gedra word.

iii. Geen bykomende koste sal gehef word op die geaffekteerde persoon wie se dokumente beskadig/verlore is nie.
Die algemene publiek word versoek om van die drop box fasiliteit gebruik te maak. Voordat u u dokumente indien, maak asseblief seker dat dit in orde is en aan al die vereistes voldoen. Besonderhede word hierbo genoem en is ook beskikbaar by die betrokke koeriermaatskappye. Dokumente-verklaringsprosedure vir visumproses